Monthly Archives: август 2007

Парламентарен контрол на ЕЦБ?

Във връзка с негативните тенденции на капиталовите пазари, свързани с кризата на т.нар. subprime mortgages (ипотечни заеми с висок финансов риск)  в САЩ, парламентарната комисия по икономически и парични въпроси на Европейския парламент (ECON) е поканила председателя на Европейската централна банка Жан-Клод Трише на извънредно заседание на комисията.

Парламентарната комисия е загрижена за състоянието на капиталовия пазар в резултат на кризата на рисковите ипотеки. Комисията счита, че са необходими допълнителни стъпки за осигуряване на прозрачност на дейността на финансовите опеартори, които поемат допълнителен риск, както и допълнителна регулация на агенциите за кредитен рейтинг. В съобщението не се споменава лихвената политика на ЕЦБ, която обаче е предмет на коментари от членове на ЕП.

Стои въпросът не е ли това нарушение на чл. 108 ДЕО и по-конкретно чл. 7 от Протокола за Статута на ЕСЦБ и ЕЦБ? В посочените разпоредби е предвидено, че при осъществяване на своите задължения членовете на управителните органи на ЕЦБ нямат право да искат или приемат указания от институции или органи на общността.

Повече за ЕСЦБ и ЕЦБ в лекцията на г-н Цветан Манчев тук.

Обнародван е Процедурния правилник на Съда на публичната служба

Съдът на публичната служба на ЕС беше създаден с Решение 2004/752/EО, Евратом на Съвета от 2 ноември 2004 г.  На Съда на публичната служба са подсъдни делата по спорове с предмет публична служба в институциите и органите на ЕС.

В Процедурния правилник са уредени съставът и организацията на работата на Съда на публичната служба. В глава 2 са регламентирани фазите и етапите на производството пред съда. То протича в две основни фази – писмена и устна. Посочени са необходимите реквизити на исковата молба, сроковете за писмена защита и правилата за насрочване на открити заседания по делото.

Изрично са уредени събирането на доказателства по делото, института на спогодбата, основанията за спиране и прекратяване на производството. 

Съдебните решения и определенията на Съда на публичната служба подлежат на въззивно обжалване пред Първоинстанционния съд по реда на членове 9-12 от приложение I към Протокола за Статута на Съда.

По-строга регулация на цените в енергетиката?

Според публикация в HANDELSBLATT Европейската комисия подготвя нови, по-строги мерки за регулацията на единния енергиен пазар по отношение на цените на електроенергията, природния газ и бариерите за влизане на нови играчи на пазара.

Комисията, според HANDELSBLATT, е особено критична към германския енергиен пазар поради високите цени на енергията и високата степен на концентрация.

Идеята е да се подготвят два варианта – пълно разделяне на собствеността или големите енергийни компании да отдадат управлението над разпространението на независим оператор, но да си запазят собствеността и мрежите.

И двата варианта на предложенията ще срещнат съществена съпротива, най-вече от страна на Германия и Франция, които традиционно се противопоставят на същинската либерализация на енергийните пазари.

Гледната точка на Комисията е представена изчерпателно в този доклад  до Съвета и ЕП от януари 2007 г.

Очаква се Комисията да направи своите предложения официално на 19 септември. Изключително нетипично е „изтичането“ на информация преди официалното обявяване на законодателни предложения.

Полезен анализ

Както вече е известно, подготовката на нов договор за реформиране на общностите и ЕС е в ход. Тук можете да откриете много подробен анализ на професора Steve Peers от University of Essex. Той се е постарал да направи анализ паралелно на текста на промените съответно в ДЕО и ДЕС.

На български език си остава достъпен мандатът на МПК.

Създава се Шенгенска информационна система от второ поколение

С РЕШЕНИЕ 2007/533/ПВР на Съвета на ЕС се създава Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ). ШИС ІІ представлява основен инструмент за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, включено в рамките на Европейския съюз.

Целта на ШИС II е да обезпечи висока степен на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Европейския съюз.  Системата се състои от централна система, национални системи и информационна инфраструктура. Предвижда се създаването на управителен орган за оперативно управление.

Всяка държава-членка осигурява независим контрол от независим орган (!) на законността на обработката на лични данни в ШИС II на нейна територия и изпращането им от нейна територия, както и обмена и по-нататъшната обработка на допълнителна информация.

Временни мерки срещу шапа във Великобритания

ЕК налага временни мерки срещу болестта шап по двукопитните във Великобритания. Мерките включват: зона за временен контрол
и забрана за движение на живи говеда, овце, кози и свине; забрана за вътрешнообщностни доставки на видовете месо,
посочени в параграф 2 от Решението от говеда, овце, кози и свине и други
двукопитни животни с произход или получени от животни от засегнатите територии.

Мярката е сериозна, доколкото може да доведе до съществени загуби за английското животновъдство и месопреработка. Последните подобни мерки по отношение на Великобритания са и стрували над 8 млрд. паунда през 2001 г. Като засегната зона е обявена цялата територия на Великобритания. Правни основания са Директива 90/425/ЕИО и Директива 89/662/ЕИО.

Временните мерки ще бъдат преразглеждани от Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните (комитет за управление).

Два важни регламента за уреждане на частноправни спорове

Обнародвани са два важни регламента относно решаването на частноправни спорове с международен елемент в рамките на ЕС. И двата регламента са с хоризонтален директен ефект.

1. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 861/2007 предвижда създаването на европейска процедура за искове с малък материален интерес. Процедурата ще се прилага при презгранични граждански и търговски дела без оглед на естеството на съда или правораздавателния орган, когато стойността на иска не надвишава 2 000 EUR в момента, когато исковият формуляр е получен от компетентния съд. От процедурата са изключени спорове с предмет семейноправни задължения, търговска несъстоятелност, социално осигуряване, арбитраж, трудово право.

Предвидено е производството да се образува чрез стандартен исков формуляр (!). Процедурата е писмена. Екземпляр от исковия формуляр и ако е приложимо, от подкрепящите документи, заедно с така попълнения формуляр с отговорите, се връчват на ответника, който има срок 30 дни за отговор. След това ищецът също има 30-дневен срок, за да отговори на възраженията на ответника. След изтичането на сроковете и/или получаването на отговорите компетентният съд може направо да постанови решение или да поиска устно изслушване на страните. Решението подлежи на предварително изпълнение. Регламентът влиза в сила от 1 януари 2009 г.

2. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 864/2007 урежда приложимото право към извъндоговорни задължения. Регламентът се прилага за извъндоговорни задължения по граждански и търговски въпроси, във всеки случай на стълкновение на закони. Основният принцип е, че приложимото право към извъндоговорни задължения, произтичащи от непозволено увреждане, е правото на държавата, в която е настъпила вредата (lex loci damni). Предвидени са особени правила за отговорност за вреди от стоки, неоснователно обогатяване и culpa in contrahendo. Регламентът е в сила от 11 януари 2009 г.

И Латвия ще съди ЕК заради националния план за квотите вредни емисии

Латвия е поредната страна от Източна Европа, която възнамерява да оспори решението на Комисията за намаляване на квотите вредни емисии, които държавата може да разпределя на местни компании по реда на европейската схема за търговия с емисии.

Квотите емисии се определят в Национален план за разпределение, който се коригира от ЕК. В него е посочен конкретния размер на квотите, които държавата може да разпредели към местните предприятия, които попадат в обхвата на Директива 2003/87/ЕО. Предмет на оспорване в случая са Националните планове за периода 2008-2012 г. До момента са оспорили или възнамеряват да оспорят редакциите на ЕК държавите Полша, Чехия, Словакия, Естония и Унгария.

Основните аргументи на държавите са, че Комисията на практика ще намали конкурентноспособността на отделни предприятия или цели отрасли и че на практика ще застраши енергийните баланси на тези държави, както и че е нарушила процедурите по Директивата (основанията за отмяна на решението в жалбата на Полша са достъпни тук).

Правното основание за отмяна е чл. 230 ДЕО вр. чл. 9 и Приложение III на Директива 2003/87/ЕО.

Да си припомним, че вече получихме формално предупреждение по чл. 226 ДЕО от ЕК по повод неизпълнение на Решение № 280/2004/ЕО във връзка с мониторинга на емисиите парникови газове. Нашият Национален план все още не е одобрен от ЕК.  Повече за европейската търговия с квоти емисии тук.

Комисията иска от СЕО спиране на строителството на магистрала в Полша

Европейската комисия е поискала от Съда на европейските общности да наложи привременни мерки срещу Полша за спиране на строителството на магистралата Виа Балтика, която трябва да премине през долината на река Роспуда. Природният парк „Роспуда“ съдържа ендемични растителни и животински видове и е защитена територия с европейско значение.Долината е определена като специална зона за защита по Директивата за дивите птици (79/409/ЕИО) и би трябвало да се ползва със защита по Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО), въпреки че Полша все още не е нотифицирала Комисията за това.

ЕК вече е инициирала производство за нарушение на правото на ЕО срещу Полша във връзка с изграждането на магистралата.

В случай, че молбата за налагане на привременни мерки бъде уважена, СЕО ще наложи временна забрана на строителството на магистралата до решаване на делото по същество.

Правното основание е чл 243 ДЕО, вр. 226 чл. ДЕО и чл. 84.2 от Процедурните правила на СЕО.