Daily Archives: 1 август 2007

Комисията иска от СЕО спиране на строителството на магистрала в Полша

Европейската комисия е поискала от Съда на европейските общности да наложи привременни мерки срещу Полша за спиране на строителството на магистралата Виа Балтика, която трябва да премине през долината на река Роспуда. Природният парк „Роспуда“ съдържа ендемични растителни и животински видове и е защитена територия с европейско значение.Долината е определена като специална зона за защита по Директивата за дивите птици (79/409/ЕИО) и би трябвало да се ползва със защита по Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО), въпреки че Полша все още не е нотифицирала Комисията за това.

ЕК вече е инициирала производство за нарушение на правото на ЕО срещу Полша във връзка с изграждането на магистралата.

В случай, че молбата за налагане на привременни мерки бъде уважена, СЕО ще наложи временна забрана на строителството на магистралата до решаване на делото по същество.

Правното основание е чл 243 ДЕО, вр. 226 чл. ДЕО и чл. 84.2 от Процедурните правила на СЕО.