Daily Archives: 3 август 2007

Два важни регламента за уреждане на частноправни спорове

Обнародвани са два важни регламента относно решаването на частноправни спорове с международен елемент в рамките на ЕС. И двата регламента са с хоризонтален директен ефект.

1. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 861/2007 предвижда създаването на европейска процедура за искове с малък материален интерес. Процедурата ще се прилага при презгранични граждански и търговски дела без оглед на естеството на съда или правораздавателния орган, когато стойността на иска не надвишава 2 000 EUR в момента, когато исковият формуляр е получен от компетентния съд. От процедурата са изключени спорове с предмет семейноправни задължения, търговска несъстоятелност, социално осигуряване, арбитраж, трудово право.

Предвидено е производството да се образува чрез стандартен исков формуляр (!). Процедурата е писмена. Екземпляр от исковия формуляр и ако е приложимо, от подкрепящите документи, заедно с така попълнения формуляр с отговорите, се връчват на ответника, който има срок 30 дни за отговор. След това ищецът също има 30-дневен срок, за да отговори на възраженията на ответника. След изтичането на сроковете и/или получаването на отговорите компетентният съд може направо да постанови решение или да поиска устно изслушване на страните. Решението подлежи на предварително изпълнение. Регламентът влиза в сила от 1 януари 2009 г.

2. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 864/2007 урежда приложимото право към извъндоговорни задължения. Регламентът се прилага за извъндоговорни задължения по граждански и търговски въпроси, във всеки случай на стълкновение на закони. Основният принцип е, че приложимото право към извъндоговорни задължения, произтичащи от непозволено увреждане, е правото на държавата, в която е настъпила вредата (lex loci damni). Предвидени са особени правила за отговорност за вреди от стоки, неоснователно обогатяване и culpa in contrahendo. Регламентът е в сила от 11 януари 2009 г.