Daily Archives: 8 август 2007

Създава се Шенгенска информационна система от второ поколение

С РЕШЕНИЕ 2007/533/ПВР на Съвета на ЕС се създава Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ). ШИС ІІ представлява основен инструмент за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, включено в рамките на Европейския съюз.

Целта на ШИС II е да обезпечи висока степен на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Европейския съюз.  Системата се състои от централна система, национални системи и информационна инфраструктура. Предвижда се създаването на управителен орган за оперативно управление.

Всяка държава-членка осигурява независим контрол от независим орган (!) на законността на обработката на лични данни в ШИС II на нейна територия и изпращането им от нейна територия, както и обмена и по-нататъшната обработка на допълнителна информация.