Daily Archives: 29 август 2007

Обнародван е Процедурния правилник на Съда на публичната служба

Съдът на публичната служба на ЕС беше създаден с Решение 2004/752/EО, Евратом на Съвета от 2 ноември 2004 г.  На Съда на публичната служба са подсъдни делата по спорове с предмет публична служба в институциите и органите на ЕС.

В Процедурния правилник са уредени съставът и организацията на работата на Съда на публичната служба. В глава 2 са регламентирани фазите и етапите на производството пред съда. То протича в две основни фази – писмена и устна. Посочени са необходимите реквизити на исковата молба, сроковете за писмена защита и правилата за насрочване на открити заседания по делото.

Изрично са уредени събирането на доказателства по делото, института на спогодбата, основанията за спиране и прекратяване на производството. 

Съдебните решения и определенията на Съда на публичната служба подлежат на въззивно обжалване пред Първоинстанционния съд по реда на членове 9-12 от приложение I към Протокола за Статута на Съда.