Monthly Archives: септември 2007

ЕК: Субсидиите за Boeing са нанесли на Airbus щети за 27 млрд. долара

В рамките на процедура пред Световната търговска организация (СТО) на 26 и 27 септември т.г. адвокатите на Европейската комисия са представили тезата на ЕК по казуса с Boeing. Според ЕК Департаментът по отбрана на САЩ и НАСА са субсидирали целево развойната дейност на Boeing с безвъзмездни помощи на обща стойност 23,7 млрд. долара, като така са нанесли на Airbus щети за 27 млрд. долара.

Субсидиите са предоставени чрез специални пакети от помощи в щатите Вашингтон, Канзас и Илинойс.

Правителството на САЩ оспорва твърдения размер на субсидиите. В допълнение, САЩ смята, че субсидиите за развойна дейност следва да се изключат от предмета на спора пред СТО, доколкото в резултат от тяхното използване са получени военни технологии или технологии с възможна двойна употреба, които са предмет на строг контрол по отношение на износа и не могат да бъдат инсталирани в големи въздухоплавателни средства за износ.

Процедурата пред СТО е описана тук. Страна по спора е Европейската общност на основание чл. 131 и сл. ДЕО (обща търговска политика, изключителна компетентност на ЕО).

Приет е третия пакет актове за железопътния транспорт

Европейският парламент одобри три помирителни споразумения със Съвета относно така наречения трети пакет за железопътния транспорт, който цели да направи този вид транспорт по-привлекателен в ЕС чрез отваряне на пазара от 1-ви януари 2010 г. за международните услуги и гарантиране на повече права на пътниците, включително и компенсации при закъснение на влаковете.

Помирителните споразумения, одобрени от целия Парламент, са относно правата на пътниците, либерализирането на железопътния пазар и европейски сертификат за влаковия персонал.

В изпълнение на приетите актове международните железопътни услуги ще бъдат либерализирани от 1-ви януари 2010 г.

Всички пътници, които ползват железопътен транспорт, ще могат да се ползват от определени основни права като например задължения на компаниите при смърт или инциденти с пътници и багажа им и правото на транспорт за хората с намалена мобилност.

Законодателството предвижда компенсации за пътниците, които ползват международни услуги – 25 на сто от цената на билета при закъснение от 60 минути или повече и 50 на сто – за закъснение от 120 минути или повече, но само ако компанията носи отговорността за закъснението. Според новите правила железопътните компании трябва да информират пътниците за правата и задълженията им. Регламентът за правата на пътниците влиза в сила в края на 2009 година.

Третият приект акт – директива, предвижда, че машинистите ще трябва да притежават унифициран европейски сертификат, който гарантира, че покриват минималните изисквания относно здраве, основно образование и общи професионални умения.

Нова международна регистрация на промишления дизайн

Европейската общност е внесла в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) акта за присъединяване на общността към Женевския акт на Хагското споразумение относно международната регистрация на промишлен дизайн.

По този начин ще бъде възможно компаниите от ЕС чрез единна заявка до Международното бюро на СОИС да защитят промишления си дизайн едновременно в 46 държави.

Този режим ще влезе в сила по отношение на Европейската общност на 1 януари 2008 г.

Онлайн допитване за административните пречки

Европейската комисия провежда онлайн допитване относно административните пречки („административния товар“) за бизнеса, които са резултат от законодателството на ЕС. Това онлайн допитване е част от стартиралата през 2007 г (-25% до 2012 г.) Програма за намаляване на административния товар в ЕС. Целта на тази програма е да открие и намали ненужните административни препятствия пред бизнеса, свързани с прилагането на правото на ЕС.

Изготвен е онлайн въпросник, чрез който предприятията могат да регистрират своите проблеми и предложения във връзка с административния товар. Мненията ще бъдат взети под внимание при подготвянето на мерки на ЕС за намаляване на административния товар. Мненията и коментарите на Комисията ще бъдат обобщени в периодични доклади, публикувани на същия сайт.

Холандия няма да използва референдум за измененията на договорите?

Холандският министър-председател Ян Балкененде е заявил, че правителството смята да използва едно необвързващо мнение на холандския Държавен съвет, че не е необходим референдум за одобрение на ратификацията на измененията в учредителните договори.

По този начин Холандия ще избегне предишния негативен резултат на консултативния референдум за Договора за конституция за Европа. Това развитие се очаква да повлияе на ситуацията в още две проблемни държави – Великобритания и Дания, които също обсъждат дали да използват референдум. Много наблюдатели се опасяват от повторно проваляне на реформите в Европейския съюз в случай, че дори и само в една държава-членка текстът на промените бъде отхвърлен на референдум.

Последната дума ще има холандският парламент, който може все пак да поиска провеждането на референдум (но такова предложение може да се блокира от Сената).

Ограничена защита на личните данни при полицейско и съдебно сътрудничество по наказателни дела

Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) изрази притеснение от постигнатото съгласие в Съвета на ЕС относно приложното поле на Рамковото решение за защита на данните по отношение на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателни дела. Според постигнатото съгласие решението ще се прилага само спрямо трансграничен обмен на лични данни.

Представителите на ЕНОЗД последователно защитават позицията, че и в областта на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателни дела следва да се прилагат изцяло стандартите и правилата на Директива 95/46/ЕО относно защита на физическите лица при обработването на лични данни.

Предложения на ЕК за реформиране на енергийния пазар

Европейската комисия прие трети пакет законодателни предложения за либерализация на европейския енергиен пазар. Предложенията на Комисията поставят потребителския избор, по-справедливите цени, по-чистата енергия и сигурността на енергоснабдяването във фокуса на нейния подход. Предложенията могат да бъдат намерени тук. В обобщение предложенията обхващат следните области:
1. Разделяне на операторите за производство и доставка от операторите за пренос на електроенергия и природен газ

По-ефективното разделяне на операторите за производство и доставка на електроенергия и природен газ от операторите на преноса според ЕК може да стане по два начина:

– като се забрани едновременното притежаване на контролни пакети от подобни дружества, или
– като се създаде организационно независим системен оператор за преноса, който да не зависи от вертикално интегрираната структура на собствеността.

ЕК смята, че само тези две възможности ще гарантират реална либерализация на пазарите на електроенергия и природен газ. Предвиждат се изключения, свързани с инвестиции в инфраструктура от компании за производство и доставка на електроенергия и природен газ, които ще бъдат разрешавани за всеки отделен случай.

Предложението се отнася и за публични, и за частни оператори.

2. Мерки по отношение на трети държави

На първо място, в предложението на ЕК се посочва, че никоя компания за производство или доставка, активна на територията на Европейския съюз не може да притежава система за пренос в държава-членка на ЕС.

ЕК предлага изискване лица от трети държави или самите трети държави да придобиват контрол върху системи за пренос само ако това е предвидено в двустранно споразумение между ЕС и съответната трета държава.

3. Мерки относно националните регулатори

Предлага се засилване на сътрудничеството между регулаторите на ниво ЕС. Предлага се също така увеличаване на правомощията на регулаторите в следните области:

– мониторинг на новите изисквания за разделяне на собствеността и мерките относно трети държави;
– преглед на инвестиционните планове на операторите на преноса по отношение на изпълнението на 10-годишния европейски план за развитие на мрежите за пренос;
– мониторинг на изпълнението на задълженията за прозрачност;
– мониторинг на нивото на отваряне на пазара и нивото на ефективна конкуренция
– дейност по отношение на мерките за защита на потребителите.

ЕК обръща отново внимание на факта, че е от изключителна важност националните регулатори да са организационно, функционално и финансово независими органи.

4. Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори

ЕК предлага създаването на независима Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори. Правомощията на агенцията ще включват:
– Осигуряване на рамка за сътрудничество на националните регулатори;
– Регулаторен надзор на сътрудничеството между систем,ните оператори на преноса;
– Разрешаване на изключения относно инфраструктурни проекти с общоевропейско значение;
– Консултативни правомощия.
Предвижда се агенцията да има Съвет на регулаторите и директор.

В предложенията се съдържат конкретни мерки относно прозрачността на пазара, достъпа до съоръжения за съхранение на природен газ и LNG, сътрудничеството относно сигурността на доставките. Предложенията на ЕК следва да бъдат приети чрез процедурата за съвместно взимане на решения от Съвета на ЕС и Европейския парламент по реда на чл. 251 ДЕО.

Marc Jaeger е избран за председател на Първоинстанционния съд

Прессъобщението е достъпно тук. Marc Jaeger ще заема поста до 31 август 2010 г. Правомощията на председателя на ПИС включват управлението на ПИС и неговата администрация; той председателствува пленума на съда; разпределя делата между съставите и определя докладчик по делото; произнася се с определения по някои процедурни въпроси.

Първоинстанционният съд потвърди решението за глобата на Microsoft

Първоинстанционният съд потвърди решението на Европейската комисия от 2004 г., с което тя налага глоба от 497 милиона евро на Microsoft за злоупотреба с надмощно положение чрез два типа правонарушения:
1. непредоставяне на техническа информация, която да позволи създаването на конкурентни продукти, работещи с операционната система Windows;
2. обвързване на продукта Windows Media Player с операционната система Windows.

Съдът напомня, че в някои случаи отказът да се достави определена стока или услуга на трети лица може да съставлява злоупотреба с надмощно положение. Условията са следните: отказът да се отнася до продукт или услуга, които са необходими за извършването на дейност на съседен пазар; отказът да изключва всякаква ефективна конкуренция на този пазар; и отказът да възпрепятства появата на нов продукт, за който има потенциално потребителско търсене.

На този адрес можете да разгледате историята на казуса от подаването на жалбата през 2004 г. до днешното решение на Първоинстанционния съд. Решението на ПИС подлежи на касационно обжалване пред Съда на ЕО в двумесечен срок от датата на обявяване на решението на страните на основание чл. 56 от Статута на СЕО.

Нов проект на регламент за държавните помощи

Европейската комисия публикува проект на регламент за регулиране на държавните помощи за малки и средни предприятия. Целта на проекта е да се да определят общи критерии за съвместимост на държавните помощи за МСП под формата на инвестиционна помощ за схеми за обучение, трудова заетост, околна среда, научни изследвания и развитие и регионални помощи.

Проектът опростява досегашната правна уредба и цели постигане на по-голяма ефективност на мониторинга на държавните помощи от Комисията.

Заинтересованите страни могат да представят мненията си в срок от един месец от датата на публикуване на проекта.

Основният принцип е, че схемите за помощ, които отговарят на условията на глава I и II от проекта ще бъдат приемани за съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от ДЕО и се освобождават от изискването на уведомяване съгласно член 88, параграф 3 от ДЕО.