Daily Archives: 8 септември 2007

Нов проект на регламент за държавните помощи

Европейската комисия публикува проект на регламент за регулиране на държавните помощи за малки и средни предприятия. Целта на проекта е да се да определят общи критерии за съвместимост на държавните помощи за МСП под формата на инвестиционна помощ за схеми за обучение, трудова заетост, околна среда, научни изследвания и развитие и регионални помощи.

Проектът опростява досегашната правна уредба и цели постигане на по-голяма ефективност на мониторинга на държавните помощи от Комисията.

Заинтересованите страни могат да представят мненията си в срок от един месец от датата на публикуване на проекта.

Основният принцип е, че схемите за помощ, които отговарят на условията на глава I и II от проекта ще бъдат приемани за съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от ДЕО и се освобождават от изискването на уведомяване съгласно член 88, параграф 3 от ДЕО.