Monthly Archives: септември 2007

Конференция за европейската политика на добросъседство (ЕПД)

На 3 септември в Брюксел се състоя конференция за европейската политика за добросъседство. Тази политика се основава на доклад на ЕК от 2004 г., в който се посочват инструментите за развитие на ЕПД и страните, към които тя е насочена.

Бяха договорени Планове за действие с 12 държави от общо 16, непосредствено граничещи с ЕС. През 2006 г. с регламент на Съвета на ЕС беше приет Европейския инструмент за добросъседство и партньорство.

В края на 2006 г. Европейската комисия отбеляза, че е осъществен сериозен напредък в прилагането на ЕПД.

Целта на конференцията е да бъдат изслушани представители на правителствата и неправителствения сектор на държавите, участващи в ЕПД. Много от изказванията бяха насочени към по-интензивна и всеобхватна работа по развитие на ЕПД, с оглед на по-високите очаквания към ролята на Европейския съюз. Акцентът беше поставен върху развитието на ЕПД в областта на енергийната сигурност, визовите и имиграционни въпроси, и търговската политика.

Практически указания към страните по дела пред Първоинстанционния съд на ЕО

Първоинстанционния съд на ЕО издаде Практически указания към страните, чиято цел е „да се улесни уреждането на споровете при най-добри условия и в най-кратки срокове, както и за да се подготвят най-добре устните състезания пред тази юрисдикция“.

Практическите указания включват конкретни инструкции за подготовката на исковата молба, жалбата или писмената защита, както и устната фаза на производството пред ПИС.