Daily Archives: 4 октомври 2007

Доклад на ЕП за изпълнението на правото на ЕС

Комисията за петициите на Европейския парламент прие единодушно доклад за дейността на комисията през 2006 г.

Между 1 януари и 31 декември 2006 г. в комисията са получени 1,016 петиции, но около една трета от тях не са се отнасяли до въпроси от компетентността на Европейския съюз. Мнозинството релевантни петиции се отнасят до приложението на общностното право в области като опазване на околната среда, социално осигуряване, признаване на квалификации и функционирането на вътрешния пазар.

Комисията за петициите отправя редица препоръки за изпълнението на правото на ЕС:

1. По-систематично отнасяне нарушенията на държавите-членки до Съда на ЕО

Според доклада на Европейската комисия й отнема твърде много време – понякога няколко години, за да приключи едно производство за нарушение на правото на ЕС. Членовете на ЕП призовават Комисията да се възползва по-често от възможността да налага глоби на държавите-членки в случай, че те бавят изпълнението на решенията на СЕО по дела за нарушаване на правото на ЕС.

2. Участие на Съвета на ЕС и държавите-членки

Докладът посочва необходимостта за включване на Съвета на ЕС в работата на комисията за петициите, както и за назначаване на отговорен служител за петициите към Съвета, доколкото много от петициите се отнасят до транспонирането на общностното законодателство от държавите-членки.

3. Тясно сътрудничество с ЕК и омбудсмана

Членовете на ЕП вярват, че сътрудничеството между комисията за петициите на ЕП и Европейската комисия е от критично значение за ефективна работа по петициите, особено с оглед на решенията на ЕК, които имат директни последици за европейските граждани.

Комисията за петициите е удовлетворена от сътрудничеството си с омбудсмана на ЕС и поддържа неговите искания за по-голям бюджет.