Daily Archives: 8 октомври 2007

Последния проект на Договора за реформа на ЕС – кратък анализ

Вече на български език са достъпни проектите за преамбюл, договор за изменение на ДЕС и ДЕО, протоколите и декларациите към договора.

Проектът ще се разглежда на междуправителствената конференция на министрите на външните работи на държавите-членки на 15 октомври и след това на междуправителствената конференция на държавните и правителствените ръководители на 18 октомври 2007 г., когато се очаква да се приеме окончателен вариант на проекта. Целта е ратифициране на новия договор преди изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.

При положение, че оттук нататък не се направят съществени промени в проекта, могат да се посочат основните изменения на първичното право на ЕС. Тук изброявам само най-важните промени относно самия ЕС, неговата компетентност и институциите на Съюза:

1. Премахва се структурата на стълбовете, като се запазва отделния процес за взимане на решения и правилата относно юрисдикцията на СЕО по отношение на външната политика и политиката на сигурност;
2. Създава се единен правен субект – юридическо лице, наречено Европейски съюз, което е универсален правоприемник на ЕО и дейностите на ЕС;
3. Променят се разпоредбите относно ценностите на ЕС (досега наричани принципи);
4. Променя се обхвата на целите на Европейския съюз (чл. 3 ДЕС);
5. Променят се правилата относно взаимоотношенията между ЕС и държавите членки;
6. По-подробно са обяснени правилата относно компетентността на ЕС;
7. Хартата на основните права от 7 декември 2000 г. придобива същата правна сила като Договорите;
8. Съюзът се присъединява към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи ;
9. Създава се нова разпоредба за привилегировани отношения със съседните на ЕС страни;
10. Създават се нови разпоредби за демократичните принципи на ЕС;
11. Въведено е ново правило за ролята на националните парламенти;
12. Определен е максималният брой места в Европейския парламент – 750, както и минимума (6) и максимума (96) места, които може да има отделна държава-членка.
13. Европейският съвет вече е институция, която избира своя председател с квалифицирано мнозинство за срок от две години и половина;
14. Променят се правилата за гласуване в Съвета – квалифицирано мнозинство ако не е уговорено друго; от 1 ноември 2014 г. квалифицираното мнозинство се определя като мнозинство от поне 55 % от членовете на Съвета, което включва най-малко петнадесет членове и представлява държави-членки, които обхващат поне 65 % от населението на Съюза; председателството се осъществява „отборно“;
15. Броят комисари в Европейската комисия е намален до две трети от броя на държавите-членки; променя се редът за определяне на състава на ЕК;
16. Уредени са правомощията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност; той председателства Съвета на ЕС по външни работи.
17. За засиленото сътрудничество са необходими поне девет държави-членки;
18. Третият стълб (правосъдие и вътрешен ред) преминава към ДЕО (вече
Договор за функционирането на Европейския съюз – ДФЕС);
19. Съдът на ЕО вече е компетентен да тълкува част първа на ДЕС;
20. Изменена е обикновената процедура за изменение на договорите и са предвидени опростени процедури за изменение („преразглеждане“).
21. Променена е процедурата за приемане на нови държави-членки; критериите от Копенхаген придобиват правна сила;
22. Предвидена е възможност за оттегляне (излизане) на държава-членка от ЕС;
23. Променено е определението за решение, за да включи и решенията относно ОВППС (отпадат общите позиции);
24. Процедурата за съвместно взимане на решения става обикновената законодателна процедура;
25. Изрично са уредени условията за създаване на правила относно комитологията с участието на ЕП;
26. В ДФЕС изрично е предвидено изготвянето на многогодишна финансова рамка; променена е процедурата за приемане на годишния бюджет.

В текста на ДФЕС се съдържат и промени относно отделните политики на ЕС, които не са предмет на настоящия съкратен анализ. В случай, че бъдат включени нови изменения на МПК, ще ги включа в текста. В ДЕС е извършено и преномериране, което може да доведе първоначално до известно объркване.