Daily Archives: 9 октомври 2007

Тенденции в политиката на ЕС за промените в климата

Темата за промените в климата е много актуална в целия свят. Европейския съюз заема водеща роля в противодействието на промените в климата. Последните изяви на комисарите Барозо, Пиебалгс и Круз във връзка с намаляването на емисиите парникови газове са добър повод за обзор на основните теми в дебата за политиката на ЕС за измененията на климата.

1. Промените в климата – елемент от политиката за опазване на околната среда и енергийната политика

Промените в климата се свързват най-вече с антропогенни фактори, и по-конкретно отделяните емисии парникови газове – въглероден двуокис, метан и др. Голяма част от тези емисии се отделят при изгарянето на въглища, петролни продукти и природен газ. Ето защо проблемите на измененият в климата са едновременно обект на регулиране в рамките на политиката за опазване на околната среда и енергийната политика.

2. Европейската схема за търговия с емисии

За изпълнение на своите задължения по Протокола от Киото, държавите-членки приеха Европейска програма за промените в климата, която допълва мерките по Протокола от Киото. В рамките на втория етап от програмата беше въведена Европейската схема за търговия с емисии (Директива 2003/87/ЕО). България също е страна по схемата за търговия с емисии след 1 януари 2007 г. Основните елементи на Схемата са:
• Разпределение на квотите чрез Национален план за разпределение;
• Издаване на разрешителни за емисиите на парникови газове за всяка инсталация;
• Мониторинг, верификация и докладване на емисиите;
• Регистър на транзакциите;
• Контрол на изпълнението и налагане на санкции.

Към момента българският Национален план за разпределение все още очаква одобрение от Европейската комисия.

2. Други мерки за намаляване на емисиите

Другите мерки в Програмата за промените в климата включват намаляване на консумацията на гориво от автомобилите; подобряване на енергийната ефективност на сградите; увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници, намаляване на емисиите метан от сметища.

3. Текущи тенденции
Изказванията на представителите на ЕК очертават тенденциите на политиката на ЕС за промените в климата:
– възобновяване на дебата за мястото на ядрената енергетика в енергийния баланс на Европа;
– нова рамкова директива с мерки за достигането на задължително ниво на възобновяеми енергийни източници (20% );
– по-конкретна работа по изпълнение от държавите-членки на мерките в Плана за действие за енергийна ефективност;
– проучването на методи за складиране на емисиите въглероден двуокис.
Освен посочените мерки, Европейският съюз ще участва активно в преговорите за споразумение, което да „наследи“ Протокола от Киото за периода след 2012 г. (съобщение от Временната комисия за промените в климата на ЕП).