Daily Archives: 10 октомври 2007

Европейският съюз е против смъртното наказание. На какво правно основание?

В специална декларация ЕК, Председателството на ЕС и Съвета на Европа за пореден път потвърждават своята позиция срещу смъртното наказание като вид наказание, навсякъде по света и при всякакви обстоятелства. Поводът е честването на деня против смъртното наказание – 10 октомври. Интересна история на отмяната на смъртното наказание в бившите социалистически държави в Източна Европа можете да прочетете тук.

Европейската комисия е финансирала над 30 проекта против налагането и изпълнението на смъртното наказание от 1994 г., с общ бюджет 15 милиона евро в рамките на политиката за човешки права и демократизация (повече – тук).

Въпросът е какво е правното основание за тази позиция на ЕС? Този въпрос не е толкова лесен, колкото изглежда. В рамките на правната система на ЕС можем да търсим тази аргументация в чл. 6, ал. 2 ДЕС, в който се казва, че „Съюзът зачита основните права, както те са гарантирани от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи“. Всички държави-членки са страни по ЕКЗПЧОС и по Протокол 6 (отмяна на смъртното наказание в мирно време) и Протокол 13 (отмяна на смъртното наказание и по време на война).

Смъртното наказание е отхвърлено и в текста на Хартата на основните права от 2000 г. – чл. 2, ал. 2. Проблемът е, че към момента Хартата няма правна сила (тя е обявена с тържествена декларация, повече по темата – тук).

Всъщност всеобщата отмяна на смъртното наказание ще бъде изрично уредена по правнозадължителен начин в ЕС едва с приемането на новия чл. 6 ДЕС, където се предвижда, че: „Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата на основните права от 7 декември 2000 г., изменена на [… 2007 г. в …], която има същата правна стойност като Договорите.“ Дотогава обаче въпросът за правното основание на политиката против смъртното наказание остава реално висящ.