Daily Archives: 11 октомври 2007

Нова директива за опазване на почвите

Комисията по околна среда на ЕП одобри проект на директива като част от тематичната стратегия на Комисията за опазване на почвите. Основните елементи на предложението са:

– създаване на национални или регионални инвентаризации на замърсените почви,
– създаване на национални стратегии за възстановяване на почви със специфични цели,
– идентификация от държавите-членки на зоните, застрашени от ерозия, уплътняване, свлачища, подкисляване, засоляване и опустиняване.

Директивата е първата в рамките на тематичната стратегия на ЕК, като се очаква тя да положи началото и на общностното измерение на политиката за промените в климата по отношение на почвите.