Daily Archives: 17 октомври 2007

Нов регламент за плодовете и зеленчуците

С Регламент (ЕО) № 1182/2007 се определят специфични правила по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците. Регламентът включва правила относно стандарти за предлагане на пазара, изискванията към организациите на производители, групи производители, както и предоставянето на финансова помощ от общността и по национални програми, дейността на т.нар. междубраншови организации, правила за търговия на плодове и зеленчуци с трети страни.

С регламента се правят промени в редица регламенти и директиви по отношение на плодовете и зеленчуците. Към понятието „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ се включват и:
а) площи, които са засадени с хмел или са обект на
задължение за временна почивка;
б) площи, засадени с маслинови дръвчета;
в) площи, засадени с банани;
г) площи с трайни плодови и зеленчукови култури;
д) разсадници.

Регламентът се прилага от 1 януари 2008 г.