Daily Archives: 18 октомври 2007

Шест процедури за нарушение срещу България

Европейската комисия откри в сряда шест процедури за нарушение по реда на чл. 226 и следващите ДЕО. Процедурите са за неподходящата инфраструктура за третиране на отпадъците в София, непълна информация за мониторинга на вредните емисии във въздуха, неспазване на европейското законодателство за отпадъците от плавателните съдове, липсата на европейския спешен номер 112, проблемите с гражданството на нотариусите и биометричните данни в документите за самоличност.

Като цяло тези процедури се очакваха, не е открита процедура за опазване на биоразнообразието по Натура 2000. По-важното е какви са последиците от решението на ЕК. Това е описанието на процедурата:

Член 226 от ДЕО дава на Комисията право да предприеме съдебни действия срещу държава-членка, която не изпълнява задълженията си.

Ако Комисията смята, че може да има нарушение на правото на ЕС, което дава основание за откриване на процедура за нарушение, тя отправя „официално уведомително писмо“ (първо писмено предупреждение) до съответната държава-членка, като изисква от нея да представи своите съображения до определена дата, обикновено до два месеца. Т.е. сега българското правителство има около два месеца, за да представи позицията си.

В зависимост от отговора или липсата на такъв от страна на въпросната държава-членка, Комисията може да реши да изпрати до нея „мотивирано становище“ (последно писмено предупреждение). В него ясно и категорично се посочват мотивите, поради които тя смята, че има нарушение на правото на ЕС и в което държавата-членка се призовава да изпълни задълженията си в рамките на определен срок, обикновено до два месеца. Второто предупреждение посочва конкретно действията, които следва да се предприемат.

Член 228 от Договора оправомощава Комисията да предприеме действия срещу държава-членка, която не се е съобразила с предишно решение на Съда на Европейските общности. Този член позволява на Комисията също така да поиска от Съда да наложи финансови санкции на въпросната държава-членка. Правилата, по които се определя финансовата санкция са достъпни тук.