Daily Archives: 24 октомври 2007

Предложение от ЕК за синя карта за работа в ЕС

Европейската комисия е приела проект за Директива за единна процедура за кандидатстване за разрешение на граждани на трети страни в ЕС.

Целите на проекта са:
• да се установят опростени процедури и условия за допускане на определени категории имигранти (висококвалифицирани работници, сезонни работници, платени стажанти и вътрешнофирмени преназначавания), и
• да се гарантира по-сигурен правен статут на работници от трети страни, които вече работят в ЕС.

Основните предложения са:
• единна процедура за кандидатстване на желаещите да работят в ЕС (без уеднаквяване на условията за допускане до пазара на труда в различните държави-членки, но като се спазват определени общи правила на процедурата);
• единен документ – разрешение за работа, в който да се вписват всички разрешения за работа и техните условия, които съответният титуляр е получил в държави-членки;
• посочване във всички разрешения за пребиваване (независимо от основанието) на наличието или липсата на разрешение за работа на лицето;
• принцип на равно третиране на работниците от трети държави по отношение на условията на труд, обучение, признаване на квалификациите, социално осигуряване;
• насърчаване на имиграцията в ЕС на висококвалифицирани кадри чрез приемането на процедура за издаване на т.нар. „синя карта“, която да позволи работа в една държава-членка за период от две години, след което работникът ще може да работи и живее заедно със семейството си и в друга държава-членка.

Предложението среща критики в държави като Холандия, Австрия и Германия. Процедурата за приемане на предложението е посочена в чл. 67 ДЕО. Изисква се единодушие на държавите-членки. Великобритания, Дания и Ирландия могат да бъдат изключени от приложението на проекта. Очаква се до дни ЕК да публикува и доклада за оценка на въздействието на проекта.