Daily Archives: 25 октомври 2007

Важно решение на СЕО за компетентността на Съвета и ЕК по наказателноправни въпроси

Съдът на Европейските общности отмени Рамково решение на Съвета за укрепване на наказателноправната рамка за преследването на замърсяването от кораби, поради това, че е прието в противоречие със законодателните правомощия на Общността. Рамковото решение е прието от Съвета на Европейския съюз, в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, институционализирано в Договора за Европейския съюз.

Тъй като счита, че рамковото решение не е прието въз основа на надлежното правно основание, Комисията подава иск пред Съда на Европейските общности.

Съдът припомня, че общата транспортна политика представлява една от основите на ЕО и че в рамките на предоставената му от Договора за ЕО компетентност общностният законодател може да приема мерки за подобряване на безопасността на морския транспорт.

Съдът констатира, че макар и да е вярно, че по принцип наказателното законодателство, както и нормите на наказателния процес, не са от компетентността на Общността, когато прилагането на ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни санкции от компетентните национални органи представлява задължително необходима мярка за борба срещу сериозните поражения върху околната среда, общностният законодател може да задължи държавите-членки да въведат такива санкции, за да гарантират пълната ефективност на приеманите от него норми в областта на опазването на околната среда.

Съдът посочва, че ЕО няма компетентност по отношение на определянето на нивото и вида на приложимите наказателни санкции.

Всичко това означава, че ЕК може да предвижда в своите предложения за законодателство по отношение на опазване на околната среда и транспортната политика задължение за държавите-членки да въвеждат наказателноправни санкции за определени правонарушения, без обаче да посочва вида и размера на наказанията. В тези случаи законодателните предложения ще се приемат по реда на ДЕО, с участието на Съвета на ЕС и Европейския парламент.