Daily Archives: 29 октомври 2007

Решение на ЕК относно Националния план за разпределение на квоти за емисии

Европейската комисия прие решенията относно предложения от България национален план за разпределение на квоти за емисии от въглероден диоксид (CO2) за 2007 г. и периода 2008 – 2012 г. от Схемата за търговия с емисии на ЕС (ЕСТЕ).

Одобрената годишна квота на парникови газове за България за периода 2008 – 2012 г. е в размер 42,3 милиона тона CO2, или с 37,4 % по-малко от предложения в българското предложение размер.

НПР определят лимит за дела на всяка държава-членка в общите количества CO2, които е допустимо да отделят инсталациите от обсега на ЕСТЕ, и уточняват емисионната квота за CO2, която ще получи всеки завод в обхвата на Директива 2003/87/ЕО.

Предприятията в обхвата на директивата ще бъдат засегнати от намаляването на квотите, защото най-вероятно ще им се наложи да купуват емисионни единици. Нещо повече, намалението на квотите е с еднакъв процент за всички индустрии, което също представлява проблем за предприятията.

България е последната държава от ЕС, чийто план се приема от ЕК. Други държави-членки вече оспориха решенията на ЕК за намаляване на годишните си квоти на емисии пред Съда на ЕО.

МОСВ казва, че „България категорично ще защити позицията си за разпределението на квотите емисии от въглероден диоксид в двата Национални плана за периодите 2007 и 2008-2012 година и няма да допуснем страната ни от потенциален продавач, да се превърне в купувач на емисионни единици“.