Daily Archives: 31 октомври 2007

Утре влиза в сила MiFID

На 1 ноември 2007 г. влиза в сила европейската Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансовите инструменти 2004/39/ЕО (още известна като MiFID). Директивата е крайъгълен камък на Плана за действие за финансови услуги и заменя сегашната Директива за инвестиционните услуги. Целта е да се създаде единен регулиран пазар на финансови инструменти в ЕС.

Основните промени са относно:

Единен паспорт

Когато инвестиционната фирма е одобрена от един регулатор в държава-членка, тя може да действа на територията на целия Европейски съюз, като остава по надзора на националния си регулатор.

Приложимо право

Целта на MiFID е да установи цялостен и хармонизиран регулаторен режим за всички транзакции на територията на ЕС. Директивата увеличава списъка на финансови инструменти, които подлежат на регулация, като целта е да се постигне еднаква регулация на различните видове финансови инструменти. Предвидени са минимални стандарти за допускане до пазара на нови финансови инструменти.

Директивата премахва правилото от 1993 г. за приложимото право. Сега компания, която предлага такива услуги в други държави-членки, може да използва правния режим в държавата, където се намира нейното седалище.

Предвидени са минимални изисквания към националните регулатори, както и процедури за сътрудничество между регулаторите при разследване на нарушения.

Защита на инвеститорите

MiFID осигурява по-високо ниво на защита на инвеститорите чрез:
• Изисквания за лицензиране на широк кръг услуги и дейности, свързани с търговията на финансови инструменти;
• Изискване за постигане на най-добрите условия за клиента при изпълнение на поръчки;
• Нови правила за работа с поръчки на клиенти;
• Изисквания относно недопускане на конфликт на интереси;
• Задължение за прозрачност и изисквания към информацията, която следва да се предостави на клиента.

Мерки по изпълнението

Самата MiFID е мярка от т.нар. „първо ниво“, приета чрез процеса Ламфалуси; в нея се съдържат основните задължения на държавите-членки. Подробните изпълнителни мерки се съдържат в нормативни актове на Европейската комисия – изпълнителен регламент и директива. Нормативните актове от „второ ниво“ също влизат в сила от 1 ноември 2007 г.

Влияние върху пазарите

Поради своята сложност и всеобхватност се очаква MiFID да доведе първоначално до по-високи разходи и дори неизпълнение. Добър графичен анализ за въздействието на директивата във вестник Капитал можете да намерите тук.

Допълнителна полезна информация се съдържа в отговорите на ЕК на въпроси относно приложението на директивите, които се намират тук.