Monthly Archives: ноември 2007

Приоритети на словенското председателство на ЕС

Словения е представила приоритетите на председателството на Европейския съюз, което стартира на 1 януари 2008 г.

Те са:

• Работа по ратификацията на Договора от Лисабон (Договора за реформи на ЕС, който се очаква да се подпише през декември 2007 г.);
• Концентрирана работа по Лисабонската стратегия (иновации и изследвания, насърчаване на малките и средни предприятия – МСП, гъвкав пазар на труда);
• Енергетика и промени в климата;
• Стабилност на Западните Балкани.

Отворен метод на координация в културната политика

Съветът на Европейския съюз с резолюция приветства предложението на Комисията за изработване на Европейска програма за култура.

Съветът посочва трите стратегически цели на бъдещата програма:

а) насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог;
б) насърчаване на културата като творчески двигател в рамките на Лисабонската стратегия за растеж, заетост, иновации и конкурентоспособност;
в) поощряване на културата като жизненоважен елемент в международните отношения на Общността.

Според Съвета „отвореният метод на координация (ОМК) по специално адаптиран начин и като се вземат предвид особеностите на сектора, ще предостави гъвкава и необвързваща рамка с оглед изграждане на сътрудничество около стратегическите цели на Европейската програма за култура и насърчаване на обмена на най-добри практики“.

Отвореният метод на координация се използва в области, в които не се приема общностно законодателство, а други методи на координация между държавите-членки.

Предвижда се Европейска програма за култура да се изпълнява чрез тригодишни работни планове.

Списък на регионите за трансгранично сътрудничество

С решение на Европейската комисия са определени регионите, които са избираеми за трансграничното сътрудничество между държавите-членки и страните бенефициери по Инструмента за предприсъединителна помощ.

За България това са областите: Софийска област, Пернишка област, Кюстендилска област, Благоевградска област, Ямболска област, Видинска област, Област Монтана, Бургаска област и Хасковска област.

Процедура за нарушение поради липсата на независимост и ефективност на КРС

Комисията изпраща до България официално уведомление, вследствие на достигналата до нея информация за липсата на средства и за проблемите в процеса на вземане на решения в Комитета за регулиране на съобщенията в резултат на дълго отлаганото назначаване на председател.

Според ЕК не са изпълнени основни задачи на регулатора като например провеждането на анализи на пазара. Поради това вземането на някои регулаторни решения е било значително просрочено или отложено. Комисията твърди, че участието на председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения в управителния съвет на Комисията за регулиране на съобщенията поражда конфликт на интереси, който може да застраши независимостта на националния регулатор.

Рекордна глоба за картелно споразумение

Европейската комисия е наложила глоби за незаконно картелно ценово споразумение на производителите на плоско стъкло Asahi, Guardian, Pilkington и Saint-Gobain на обща стойност 486,9 млн. евро. Глобите са наложени на основание чл. 81 ДЕО и чл. 53 ДЕИП.

Според ЕК тези компании, имащи над 80% пазарен дял в производството на плоско стъкло в Европейското икономическо пространство, са организирали помежду си координирано покачване на цените, фиксирани минимални цени и други търговски условия, целящи повишаване на цените. Срещите са се осъществявали в хотели и ресторанти в няколко европейски държави.

Това е второто решение на ЕК, което използва насоките за налагане на глоби от 2006 г.

Одобрени са оперативните програми за транспорт и околна среда

В Брюксел са подписани оперативните програми за транспорт и околна среда, с които се дава ход на инвестиции на стойност 3 милиарда евро от страна на ЕС, за стимулиране развитието на България за периода 2007 – 2013 г.

Приетите две програми са обезпечени с инвестиции от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд.

Оперативната програма „Транспорт“ (1,6 милиарда евро инвестиции от ЕС) ще съдейства за намаляване на задръстванията, шума и замърсяването и също така ще насърчава използването на щадящи околната среда видове транспорт като железопътна инфраструктура, разширяването на софийското метро и подобряване на корабоплаването по река Дунав (например ще бъдат въведена система за информация и управление на корабния трафик). Ще бъдат построени нови автомагистрали и ще бъдат подобрени вече съществуващи пътища по трансевропейските и основните национални транспортни артерии като I-1 (E 79) Враца – Ботевград и автомагистралите Струма и Марица.

Оперативната програма „Околна среда“ (1,4 милиарда евро инвестиции от ЕС) е насочена към инфраструктурата за водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води. До края на 2013 г. са предвидени 65 нови или обновени пречиствателни станции за отпадъчни води. Програмата също така ще подобри съоръженията за обработване на отпадъци и ще намали броя на замърсените терени (в следствие на изоставени отпадъци, занемарени промишлени площадки, неправилно съхранявани отпадъци, вреди, нанесени от предишни аварии). В споменатите сектори стандартите в България следва да бъдат повишени до нивото, изисквано от европейските директиви. Опазването на богатото биоразнообразие на България също ще представлява приоритет.

Решения на Съвета за присъединяване на България към конвенции

В Официален вестник са публикувани три решения на Съвета относно датите, на които влизат в сила за България и Румъния три конвенции от областта на сътрудничеството по правосъдието и вътрешния ред (ПВР).

Конвенциите са:

  • Конвенцията за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз;
  • Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели;
  • Конвенцията за лишаване от правото на шофиране.

Избраният принцип е, че конвенциите влизат в сила на първия ден от първия месец след датата на приемане на съответното решение. Очаква се да бъдат публикувани официалните преводи на самите конвенции на български и румънски език.