Monthly Archives: ноември 2007

Приоритети на словенското председателство на ЕС

Словения е представила приоритетите на председателството на Европейския съюз, което стартира на 1 януари 2008 г.

Те са:

• Работа по ратификацията на Договора от Лисабон (Договора за реформи на ЕС, който се очаква да се подпише през декември 2007 г.);
• Концентрирана работа по Лисабонската стратегия (иновации и изследвания, насърчаване на малките и средни предприятия – МСП, гъвкав пазар на труда);
• Енергетика и промени в климата;
• Стабилност на Западните Балкани.

Отворен метод на координация в културната политика

Съветът на Европейския съюз с резолюция приветства предложението на Комисията за изработване на Европейска програма за култура.

Съветът посочва трите стратегически цели на бъдещата програма:

а) насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог;
б) насърчаване на културата като творчески двигател в рамките на Лисабонската стратегия за растеж, заетост, иновации и конкурентоспособност;
в) поощряване на културата като жизненоважен елемент в международните отношения на Общността.

Според Съвета „отвореният метод на координация (ОМК) по специално адаптиран начин и като се вземат предвид особеностите на сектора, ще предостави гъвкава и необвързваща рамка с оглед изграждане на сътрудничество около стратегическите цели на Европейската програма за култура и насърчаване на обмена на най-добри практики“.

Отвореният метод на координация се използва в области, в които не се приема общностно законодателство, а други методи на координация между държавите-членки.

Предвижда се Европейска програма за култура да се изпълнява чрез тригодишни работни планове.

Списък на регионите за трансгранично сътрудничество

С решение на Европейската комисия са определени регионите, които са избираеми за трансграничното сътрудничество между държавите-членки и страните бенефициери по Инструмента за предприсъединителна помощ.

За България това са областите: Софийска област, Пернишка област, Кюстендилска област, Благоевградска област, Ямболска област, Видинска област, Област Монтана, Бургаска област и Хасковска област.

Процедура за нарушение поради липсата на независимост и ефективност на КРС

Комисията изпраща до България официално уведомление, вследствие на достигналата до нея информация за липсата на средства и за проблемите в процеса на вземане на решения в Комитета за регулиране на съобщенията в резултат на дълго отлаганото назначаване на председател.

Според ЕК не са изпълнени основни задачи на регулатора като например провеждането на анализи на пазара. Поради това вземането на някои регулаторни решения е било значително просрочено или отложено. Комисията твърди, че участието на председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения в управителния съвет на Комисията за регулиране на съобщенията поражда конфликт на интереси, който може да застраши независимостта на националния регулатор.

Рекордна глоба за картелно споразумение

Европейската комисия е наложила глоби за незаконно картелно ценово споразумение на производителите на плоско стъкло Asahi, Guardian, Pilkington и Saint-Gobain на обща стойност 486,9 млн. евро. Глобите са наложени на основание чл. 81 ДЕО и чл. 53 ДЕИП.

Според ЕК тези компании, имащи над 80% пазарен дял в производството на плоско стъкло в Европейското икономическо пространство, са организирали помежду си координирано покачване на цените, фиксирани минимални цени и други търговски условия, целящи повишаване на цените. Срещите са се осъществявали в хотели и ресторанти в няколко европейски държави.

Това е второто решение на ЕК, което използва насоките за налагане на глоби от 2006 г.

Одобрени са оперативните програми за транспорт и околна среда

В Брюксел са подписани оперативните програми за транспорт и околна среда, с които се дава ход на инвестиции на стойност 3 милиарда евро от страна на ЕС, за стимулиране развитието на България за периода 2007 – 2013 г.

Приетите две програми са обезпечени с инвестиции от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд.

Оперативната програма „Транспорт“ (1,6 милиарда евро инвестиции от ЕС) ще съдейства за намаляване на задръстванията, шума и замърсяването и също така ще насърчава използването на щадящи околната среда видове транспорт като железопътна инфраструктура, разширяването на софийското метро и подобряване на корабоплаването по река Дунав (например ще бъдат въведена система за информация и управление на корабния трафик). Ще бъдат построени нови автомагистрали и ще бъдат подобрени вече съществуващи пътища по трансевропейските и основните национални транспортни артерии като I-1 (E 79) Враца – Ботевград и автомагистралите Струма и Марица.

Оперативната програма „Околна среда“ (1,4 милиарда евро инвестиции от ЕС) е насочена към инфраструктурата за водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води. До края на 2013 г. са предвидени 65 нови или обновени пречиствателни станции за отпадъчни води. Програмата също така ще подобри съоръженията за обработване на отпадъци и ще намали броя на замърсените терени (в следствие на изоставени отпадъци, занемарени промишлени площадки, неправилно съхранявани отпадъци, вреди, нанесени от предишни аварии). В споменатите сектори стандартите в България следва да бъдат повишени до нивото, изисквано от европейските директиви. Опазването на богатото биоразнообразие на България също ще представлява приоритет.

Решения на Съвета за присъединяване на България към конвенции

В Официален вестник са публикувани три решения на Съвета относно датите, на които влизат в сила за България и Румъния три конвенции от областта на сътрудничеството по правосъдието и вътрешния ред (ПВР).

Конвенциите са:

  • Конвенцията за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз;
  • Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели;
  • Конвенцията за лишаване от правото на шофиране.

Избраният принцип е, че конвенциите влизат в сила на първия ден от първия месец след датата на приемане на съответното решение. Очаква се да бъдат публикувани официалните преводи на самите конвенции на български и румънски език.

Здравен преглед на Общата селскостопанска политика

Европейската комисия ще подложи на „здравен преглед“ Общата селскостопанска политика на ЕС. Инициативата е продължение на реформата на ОСП от 2003 г., която промени начина на подпомагане на земеделието от ЕС. „Здравният преглед“ ще оцени този процес на модернизация.

Ще бъдат проучени три основни въпроса:
• как да се опрости системата за преки плащания за стопаните (според която помощите вече не са свързани с производството)
• как да се адаптират мерките за намеса на ЕС (напр. квотите) към днешната икономическа ситуация
• как по-добре да се опази околната среда чрез модерни технологии и стимули и как да се финансират тези мерки.

Конкурс на EPSO за ръководни длъжности

Службата за подбор на персонал на Европейските общности (EPSO) обявява конкурс за български граждани за Началник отдел в следните области:

1. Право
2. Икономика
3. Европейска публична администрация
4. Външни отношения (дипломация, търговия и управление на помощи)
5. Информация, преса и връзки с обществеността

ЕК обяви проектите по Трансевропейската транспортна мрежа за 2007-2013 г.

Европейската комисия обяви своите предложения за финансиране през периода 2007-2013 г. на проекти във връзка с Трансевропейската транспортна мрежа (ТЕN-Т). При направения подбор, Комисията дава приоритет на трансграничните проекти, както и на екологосъобразните видове транспорт, например използването на вътрешни водни пътища и на железопътен транспорт.

Между проектите, които получават значителна финансова подкрепа, са: високоскоростната линия между Лисабон и Мадрид (Евора – Мерида), железопътният проект „Балтика“, проучванията за връзката „Триест – Дивача“ между Италия и Словения, железопътният и шосеен мост през пролива Фемарнбелт (между Германия и Дания), трансалпийските железопътни връзки при Бренер и Мон Сени, плавателният канал Сена – Шелде и разработването на водния транспорт по река Дунав.

Също така, Комисията е избрала проекти, свързани с Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), интелигентните транспортни системи (ITS) и управлението на въздушното движение (ATM).

Предложението на ЕК ще бъде разгледано от Финансовия комитет за Трансевропейската мрежа и от Европейския парламент в рамките на процедурите по комитология. Очаква се, че Комисията ще приеме своите окончателни решения за финансиране на подбраните проекти в началото на следващата година.

Пълният списък на проектите е достъпен тук.