Daily Archives: 6 ноември 2007

Нова директива за оценката и управлението на риска от наводнения

Нова Директива на ЕП и Съвета на ЕС регулира оценката и управлението на риска от наводнения. Целта е създаването на рамка от мерки за намаляване на риска от вреди от наводнения. Въведени са легални определения за наводнение и риск от наводнение.

За определени райони държавите-членки се задължават да извършват предварителна оценка на риска от наводнения. Въз основа на предварителната оценка на риска, държавите-членки определят тези райони, за които смятат, че съществува значителен потенциален риск от наводнения.

Държавите-членки се задължават да съставят карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения. Въз основа на картите държавите-членки съставят планове за управление на риска.

Държавите-членки трябва да оповестяват публично предварителната оценка на риска, картите на районите под заплаха от наводнения, картите на районите с риск от наводнения и плановете за управление на риска.

Законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с директивата, следва да се приемат до 26 ноември 2009 г.

Доклади за напредъка на страните-кандидати за членство

На 6 ноември Европейската комисия прие доклади за напредъка на страните-кандидатки (Македония, Турция, Хърватска) и страните – потенциални кандидати (Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора).

Публикувана е и стратегията на ЕК за разширяването през 2007-2008 г. Тя предвижда либерализация на визовия режим по отношение на Западните Балкани.

Най-важни са докладите за готовността за членство на страните-кандидати.

По отношение на Македония основните забележки са за подобряване на политическия диалог с цел задълбочаване на реформите в полицията и съдебната власт. Отбелязва се високата безработица, липсата на достатъчен административен капацитет; обръща се специално внимание за нуждата от реално изпълнение на Споразумението за стабилизиране и асоцииране.

По отношение на Турция ЕК смята, че са необходими съществени услилия за гарантиране свободата на словото и правата на немюсюлманските малцинства, както и чл. 301 от турския Наказателния кодекс. Подчертава се необходимостта от премахване на транспортните ограничения по отношение на Кипър. Инфлацията остава твърде висока, не са достатъчни мерките по отношение на насърчаване заетостта на жените. Основните проблемни области по остават свободното движение на услуги, държавните помощи, земеделието, безопасността на храните, ветеринарните и фитосанитарни мерки и опазване на околната среда. Остават замразени 10 преговорни глави поради неизпълнение на ангажименти на Турция по Споразумението от Анкара.

Най-малко критики получава Хърватска. Основните забележки са по отношение на предстоящата съдебна реформа, реформата на публичната администрация и борбата с корупцията. Проблемни са въпросите за обществените поръчки и данъчното облагане.

Новината от деня е, че ще бъде парафирано Споразумението за стабилизиране и асоцииране със Сърбия. Окончателното подписване на споразумението ще зависи от сътрудничеството на Сърбия с Хагския трибунал.