Daily Archives: 7 ноември 2007

Нова експертна група за е-фактуриране

С решение на ЕК се създава нова Експертна група по е-фактуриране. Групата ще съдейства на Комисията при разработването и наблюдението на напредъка на работата по изготвянето на съгласувана стратегия за създаването на Европейска рамка за е-фактуриране.

Е-фактуриране означава издаването на електронни фактури вместо фактури на хартиен носител.

Членовете се назначават от Комисията измежду специалисти, компетентни в областта на е-фактурирането, въз основа на заявки от стопански асоциации, органи на публичния сектор и личности, представляващи интересите на целия или на част от публичния сектор, предприятията и доставчиците на ИКТ, потребителски и финансови услуги и организациите по стандартизация в областта на е-фактурирането.