Daily Archives: 15 ноември 2007

Нова директива за обжалването при обществените поръчки

ЕК приветства приемането на Директива относно обжалването при обществените поръчки. Според Директивата трябва да се предвиди поне 10-дневен срок между определяне на победителя в обществената поръчка и подписване на договора. Директивата също така ще предостави допълнителни възможности за оспорване на противоправно директно възлагане на обществени поръчки.

Директивата ще се обнародва скоро в Официален вестник. Държавите-членки ще имат 24 месеца за транспониране на директивата в националните законодателства.