Daily Archives: 16 ноември 2007

Правото на личен живот не включва участие в заседания

В решение по дело T 194/04 Първоинстанционния съд се е произнесъл, че правото на личен живот не обхваща участието на физически лица в заседания по производства за установяване на нарушения на общностното право.

Решението ще окаже сериозно влияние върху производствата за предоставяне на достъп до документи на институциите на ЕС.

Делото е по искане на The Bavarian Lager Co. Ltd и е свързано с производство срещу Великобритания за нарушение на правото на ЕО, предизвикано от ищеца. По повод на искането Европейската комисия през 1996 г. решава да започне производство срещу Великобритания и Северна Ирландия на основание член 169 от Договора за ЕО (понастоящем член 226 ЕО). През октомври 1996 г. се провежда събрание по инициатива на ЕК, в което участват представители на Генерална дирекция (ГД) „Вътрешен пазар и финансови услуги“ на Комисията, на Министерство на търговията и промишлеността на Обединеното кралство и на Конфедерация на пивоварите от общия пазар.С писмо от 27 август 1996 г. ищецът е поискал да присъства на събранието, но Комисията отказва да уважи искането му.

След обещанието за предприемане на определени действия от правителството на Великобритания, ЕК решава да не продължи производството. В съответствие с Кодекса за поведение на 4 май 1998 г. ищецът подава до Комисията заявление за достъп до всички документи, включително относно имената на участниците в заседанието през октомври 1996 г. ЕК отказва, като се позовава на отказа на някои от лицата да разрешат оповестяването на техните имена и цитира Регламент № 45/2001 относно обработката на лични данни.

ПИС се е произнесъл, че „участието на представител на колективна организация в събрание, проведено с институция на Общността, не принадлежи към сферата на личния му живот, така че оповестяването на протокола, удостоверяващ присъствието му на въпросното събрание, не може да представлява намеса в личния живот.“

ПИС напомня на ЕК, че „институцията е длъжна да прецени във всеки конкретен случай дали документите, чието оповестяване се иска, не попадат действително в изключенията, изброени в регламента за достъп до документите.“

Единен регламент за обща организация на селскостопанските пазари

В Официален вестник е обнародван единен Регламент 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти. Регламентът опростява правната уредба на Общата селскостопанска политика (ОСП), като обобщава и отменя над 20 регламента.

Регламентът установява обща организация на пазарите на зърнени култури, ориз, захар, сух фураж, семена, хмел, маслиново масло и трапезни маслини, лен и коноп, плодове и зеленчуци, вино, суров тютюн, говеждо и телешко месо, мляко и млечни продукти, свинско месо, овче месо и козе месо, яйца, и птиче месо.