Daily Archives: 20 ноември 2007

Програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.)

С Решение № 1350/2007/ЕО беше приета втора Програма за действие на Общността в областта на здравето за периода 2008-2013 г. Общия размер на средствата по програмата е 321,5 млн. евро.

Специфичните цели на програмата са:

– подобряване здравната сигурност на гражданите;
– насърчаване на здравето, включително намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването;
– създаване и разпространяване на здравна информация и
знания.

Процентът грант е от 50% до 80%. Програмата е допустима и за страни, към които се прилага Европейската политика на съседство, страни, които кандидатстват за членство, които са кандидати за членство или са в процес на присъединяване към Европейския съюз, и страните от Западните Балкани.