Daily Archives: 21 ноември 2007

Преглед на единния пазар и пакет от инициативи на ЕК

Европейската комисия представи преглед на единния пазар в 27-те държави членки, както и пакет от предложения за реформиране на единния пазар. Документите излагат визията на ЕК за развитието на единния пазар като основен компонент на интеграцията в Европейския съюз.

Тези идеи ще бъдат основата на законодателните предложения на ЕК през следващите години. За съжаление документите са достъпни само на английски език.

Акцентите са: по-добра информация за потребителите и за малкия бизнес; преодоляване на слабостите в сектори, където единният пазар трябва да постигне по-добри резултати; Документ за малкия бизнес; „паспорт на изследователя“; правилата на ЕС при услугите и социалните услуги от общ интерес; качеството на социалните услуги в ЕС.

Права на потребителите
Комисията иска да предостави на потребителите повече права и информация за тяхна собствена полза и за засилване на конкурентоспособността и иновациите.

Глобализация
Комисията ще предприеме действия там, където пазарите не носят ползи за потребителите. ЕК ще проучи по-подробно редица сектори и ще предложи политика за пазарите, които не функционират ефективно. Ще бъдат започнати преговори с трети страни за отварянето на пазарите и уеднаквяване на регулаторния режим, въз основа на европейските практики, където те работят най-добре.

Насърчаване на МСП
Комисията ще предложи през 2008 г. Документ за малкия бизнес. Той ще цели намаляване на административните процедури, подобряване на достъпа на МСП до европейските програми, увеличаване на дела им в договорите за обществени поръчки и намаляване на пречките за трансгранични дейности, включително чрез Европейски статут за малко предприятие. Комисията ще проучи как данъчните политики се отразяват върху растежа на МСП.

Знания и иновации
Новата стратегия за стандартизация ще цели да подпомогне достигането до пазара на резултатите от научно-изследователска и развойна дейност и да се стимулира усвояването на енергоспестяващи технологии. Комисията ще представи инициативи относно универсалната услуга и оперативната съвместимост на системите за електронно правителство. Комисията ще цели напредък в общата за ЕС патентна защита и ще предложи „паспорт на изследователя“, за да насърчи мобилността на изследователите.

Управление на единния пазар
Комисията инициира пилотен проект за „посланици на единния пазар“, които ще започнат с посещения на представителствата на Комисията в държавите-членки, за да разяснят днешния пакет на заинтересованите лица и на националните и местните медии. Също така тя започва нова „услуга за подпомагане на единния пазар“ на принципа „едно гише“ за гражданите и бизнеса.

Докладът за единния пазар ще следи от 2008 г. за цялостните постижения на единния пазар, вместо да се концентрира само върху закъсненията с транспонирането и делата за нарушения, както и ще включва „доклад за потребителите“ относно постиженията на потребителските пазари.

Социалното измерение
Социалната визия на Комисията определя нуждата от инвестиране в множество области, основно от държавите-членки, като в същото време Европа има своя принос по най-различни начини. Тези области включват: младеж; възможности за кариера; по-дълъг и по-здравословен живот; равноправие на половете; приобщаване и недискриминация; мобилност и интеграция; култура; участие и диалог.

Услуги от общ интерес
Пакетът също така включва Съобщение относно услугите от общ интерес, включително социалните услуги от общ интерес. Съобщението включва инициативи, които целят изясняване на прилагането на правилата на Общността, по-конкретно за държавни помощи и обществени поръчки, и подпомагане на държавните органи, на предоставящите услуги и на потребителите, за да разберат и прилагат по-добре тези правила.

Екологично измерение
Според ЕК е нужно да се отделя постоянно внимание в единния пазар, за да се гарантира, че пазарните цени отразяват същинските разходи за стоки и услуги на обществото. Комисията счита, че стремежът към устойчиво развитие е двигател за иновации и инвестиция за бъдещите поколения.