Daily Archives: 22 ноември 2007

Конкурс на EPSO за ръководни длъжности

Службата за подбор на персонал на Европейските общности (EPSO) обявява конкурс за български граждани за Началник отдел в следните области:

1. Право
2. Икономика
3. Европейска публична администрация
4. Външни отношения (дипломация, търговия и управление на помощи)
5. Информация, преса и връзки с обществеността

ЕК обяви проектите по Трансевропейската транспортна мрежа за 2007-2013 г.

Европейската комисия обяви своите предложения за финансиране през периода 2007-2013 г. на проекти във връзка с Трансевропейската транспортна мрежа (ТЕN-Т). При направения подбор, Комисията дава приоритет на трансграничните проекти, както и на екологосъобразните видове транспорт, например използването на вътрешни водни пътища и на железопътен транспорт.

Между проектите, които получават значителна финансова подкрепа, са: високоскоростната линия между Лисабон и Мадрид (Евора – Мерида), железопътният проект „Балтика“, проучванията за връзката „Триест – Дивача“ между Италия и Словения, железопътният и шосеен мост през пролива Фемарнбелт (между Германия и Дания), трансалпийските железопътни връзки при Бренер и Мон Сени, плавателният канал Сена – Шелде и разработването на водния транспорт по река Дунав.

Също така, Комисията е избрала проекти, свързани с Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), интелигентните транспортни системи (ITS) и управлението на въздушното движение (ATM).

Предложението на ЕК ще бъде разгледано от Финансовия комитет за Трансевропейската мрежа и от Европейския парламент в рамките на процедурите по комитология. Очаква се, че Комисията ще приеме своите окончателни решения за финансиране на подбраните проекти в началото на следващата година.

Пълният списък на проектите е достъпен тук.