Daily Archives: 23 ноември 2007

Здравен преглед на Общата селскостопанска политика

Европейската комисия ще подложи на „здравен преглед“ Общата селскостопанска политика на ЕС. Инициативата е продължение на реформата на ОСП от 2003 г., която промени начина на подпомагане на земеделието от ЕС. „Здравният преглед“ ще оцени този процес на модернизация.

Ще бъдат проучени три основни въпроса:
• как да се опрости системата за преки плащания за стопаните (според която помощите вече не са свързани с производството)
• как да се адаптират мерките за намеса на ЕС (напр. квотите) към днешната икономическа ситуация
• как по-добре да се опази околната среда чрез модерни технологии и стимули и как да се финансират тези мерки.