Daily Archives: 29 ноември 2007

Отворен метод на координация в културната политика

Съветът на Европейския съюз с резолюция приветства предложението на Комисията за изработване на Европейска програма за култура.

Съветът посочва трите стратегически цели на бъдещата програма:

а) насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог;
б) насърчаване на културата като творчески двигател в рамките на Лисабонската стратегия за растеж, заетост, иновации и конкурентоспособност;
в) поощряване на културата като жизненоважен елемент в международните отношения на Общността.

Според Съвета „отвореният метод на координация (ОМК) по специално адаптиран начин и като се вземат предвид особеностите на сектора, ще предостави гъвкава и необвързваща рамка с оглед изграждане на сътрудничество около стратегическите цели на Европейската програма за култура и насърчаване на обмена на най-добри практики“.

Отвореният метод на координация се използва в области, в които не се приема общностно законодателство, а други методи на координация между държавите-членки.

Предвижда се Европейска програма за култура да се изпълнява чрез тригодишни работни планове.

Списък на регионите за трансгранично сътрудничество

С решение на Европейската комисия са определени регионите, които са избираеми за трансграничното сътрудничество между държавите-членки и страните бенефициери по Инструмента за предприсъединителна помощ.

За България това са областите: Софийска област, Пернишка област, Кюстендилска област, Благоевградска област, Ямболска област, Видинска област, Област Монтана, Бургаска област и Хасковска област.