Daily Archives: 3 декември 2007

Заключения на групата на високо равнище по конкурентноспособност, енергетика и околна среда

Групата на високо равнище по конкурентноспособност, енергетика и околна среда е създадена през 2006 г. с цел да насърчи координацията на политическите инициативи и законодателството в тези области, да подподмогне създаването на по-предвидима законодателна рамка и да открие нови възможности за европейските предприятия чрез по-нататъшна интеграция на политиките по конкурентноспособност, енергетика и околна среда, най-вече във връзка с промените в климата.

В групата участват комисари, министри от държавите-членки, представители на регулатори, членове на Европейския парламент, представители на неправителствени организации, работодатели, синдикати и др.

В резултат от последната конференция на групата на високо равнище е приет доклад „Към глобална нисковъглеродна икономика“, който очертава основните послания на интегрирания подход по отношение на конкурентноспособността, енергетиката и околната среда.

Приоритетите са:

1. Промените в климата като глобален въпрос
2. Включване на бизнеса в процеса на търсене на решения за нискоемисионни и енергийно ефективни решения
3. Съвместна работа на държавите, бизнеса и неправителствените организации (НПО)
4. Спешна необходимост да се предприемат действия сега
5. Въвеждане на международни споразумения за отделни сектори на икономиката
6. Необходимост от международно ниво за взаимодействие на бизнеса и НПО с държавите