Daily Archives: 6 декември 2007

Доклад за Европейската политика за сигурност и отбрана

Изследване на института Security & Defence Agenda за френското Министерство на отбраната обобщава гледните точки на над 400 експерти, работещи в областта на Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО).

Според експертите основните постижения на ЕПСО са успешните операции за управление на кризи и изграждането на институционалната рамка за развитие на ЕПСО в бъдеще.

Проблемните области според доклада са разпределението на отговорностите между Европейския съюз и НАТО, липсата на ясна рамка от критерии за преценка на изпълнението на ЕПСО и липсата на прогрес в изграждането на общностна интероперативност на отбраната.

Отправят се препоръки за повече прозрачност на Европейската политика за сигурност и отбрана и отчитане на гледните точки на неправителствените организации, както и включване на Европейския парламент в дебата.

Последен вариант на Договора от Лисабон

Текстът на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност и на Заключителния акт са достъпни на сайта на Съвета на ЕС. Това е версията за подпис.

Кратък анализ на основните промени – тук.