Daily Archives: 7 декември 2007

ЕК одобри държавната помощ за Northern Rock

Европейската комисия е одобрила държавната помощ за Northern Rock. Според Комисията предоставянето на спешно съдействие за осигуряване на ликвидност от Bank of England на Northern Rock на 14.09. 2007 г., със съответните обезпечения и задължение за лихва, не представлява държавна помощ.

От друга страна гаранцията за депозитите, предоставена от Министерството на финансите на Великобритания, съставлява държавна помощ. ЕК счита, че са спазени условията за предоставяне на подобна държавна помощ:

• Бенефициентът да има финансови затруднения и да не е получавал подобна помощ през последните 10 години;
• Помощта да се ограничи до съдействие за подобряване на ликвидността и да е ограничена до необходимия минимум, за да може да продължи дейността на дружеството;
• Помощта да е под формата на заем или гаранция;
• Помощта да е ограничена за срок не повече от 6 месеца;
• В случай, че в рамките на 6-месечния срок държавата-членка предложи план за преструктуриране или ликвидация, то спешната помощ може да продължи до произнасянето на Европейската комисия по плана.

Ключова промяна на режима на облагане с ДДС

Съветът на ЕС е постигнал политическо споразумение за промяна на принципа на облагане на вътреобщностни доставки  на услуги с данък добавена стойност (ДДС) между търговци. В тези случаи доставката ще се облага по мястото на установяване на получателя на доставката.

Остава принципът за облагане по мястото на установяване на доставчика, когато получателят е потребител. Предвиждат се и специални изключения от това правило за услуги, наем на транспортни средства, култура, спорт, образователни услуги, телекомуникации, електронни услуги и др.

Предвижда се мерките да влязат в сила от 1 януари 2010 г.