Daily Archives: 10 декември 2007

Нов регламент за връчване на документи по граждански и търговски дела

В Официален вестник е обнародван Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела. Регламентът отменя Регламент (ЕО) № 1348/2000.

Всяка държава-членка определя предаващи, получаващи органи и централен орган. Документите следва да се връчат от получаващия орган в максимален срок един месец от датата на получаването. Към Регламента са приложени образци на молба за връчване на документи, уведомления и др.

Регламентът се прилага от 13 ноември 2008 г.

Одобрен е регламентът за приложимото право към договорни задължения

Съветът на ЕС е одобрил текста на Регламент относно приложимото право към договорни задължения (известен още като Рим І, текста на проекта тук).

Предстои обнародването в Официален вестник. Рим І ще се прилага за гражданскоправни и търговскоправни договорни задължения, във всеки случай на стълкновение на закони. Регламентът няма да се прилага за семейноправни задължения, задължения, породени от менителници, чекове, записи на заповед и други прехвърляеми инструменти, арбитражни споразумения и споразумения за избор на съд, дружествено право, представителна власт, преддоговорни отношения.

Регламентът не засяга прилагането на международни конвенции, по които една или повече държави-членки са страни към датата на приемането му. Рим І обаче има предимство пред конвенции, сключени изключително между две или повече държави-членки.

Рим І ще се прилага за договори, сключени след началната дата на прилагането му – осемнадесет месеца след публикуването му в Официален вестник.

Основният принцип на регламента е свободата на избор на приложимото право. В случай, че не е избрано приложимо право от страните, са предвидени диспозитивни норми. Особени правила за определяне на приложимото право са предвидени за потребителските договори и застрахователните договори. За трудовите договори е предвидена специална разпоредба, според която изборът на приложимо право спрямо трудови правоотношения не може да води до лишаване на работника или служителя от защитата, която му осигуряват разпоредбите, от които не се допуска отклонение чрез договор съгласно правото, което при липса на избор би било приложимо.

Рим І ще доведе до съществено изменение на уредбата на международното частно право в Европейския съюз. Това е така на първо място, защото регламентът като източник на вторичното право на ЕО/ЕС има различна правна същност в сравнение с досегашната международна конвенция (вж. чл. 249 ДЕО). Второ, посочването на приложимото право спрямо потребителските договори като правото на държавата, където е обичайното пребиваване на потребителя, може да доведе до допълнителни разходи за малките и средни предприятия (подобна теза тук).

Рим І е вторият основен регламент от уредбата на международното частно право в ЕС след регламента Рим II (за него повече тук).