Daily Archives: 11 декември 2007

Насоки за вертикални и конгломератни концентрации

ЕК публикува нови Насоки за оценка на нехоризонтални сливания (т.е. вертикални концентрации и конгломератни концентрации).

Вертикалните концентрации са концентрациите между предприятия, действащи на различни стадии на производството и реализацията на продуктите. Конгломератните концентрации са концентрации между предприятия, между които не съществуват действителни или потенциални конкурентни отношения като конкуренти или като доставчици и клиенти.

Насоките се приемат на основание чл. 2 от Регламент (EO) № 139/2004 относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО).

План за действие за трудовата мобилност

Европейската комисия е представила своя План за действие за трудовата мобилност за периода 2007-2010 г. В плана се посочва, че трудовата мобилност продължава да е твърде ниска в държавите-членки.

Планът определя четири основни области на действие:

• Подобряване на съществуващото законодателство и административни практики за координиране на социалното осигуряване и преносимост на допълнителното пенсионно осигуряване;
• Осигуряване на политическа подкрепа от властите на всички равнища, например за подкрепа на Европейската квалификационна рамка;
• Укрепване на EURES (Европейски служби по заетостта) като „едно гише“ за трудовата мобилност в Европа, чрез подобряване на услугите за целеви групи като трайно безработните, младежите, по-възрастните работници, жените, изследователите, самонаетите, сезонните работници;
• Увеличаване на информираността за възможностите и предимствата на трудоватат заетост сред широката публика, чрез организация на европейски трудови панаири и подкрепа за пилотни проекти.