Daily Archives: 18 декември 2007

Заключения на Европейския съвет от 14.12.2007 г.

Тук са обобщени заключенията от редовния Европейски съвет в Брюксел на 14.12.2007 г. Няколко точки заслужават внимание:

Група за размисъл – перспектива 2020-2030 г.
Групата за размисъл ще разглежда въпросите за укрепването и осъвременяването на европейския модел за икономически успех и социална отговорност, засилването на конкурентоспособността на ЕС, върховенството на закона, устойчивото развитие като основополагаща цел на Европейския съюз, глобалната стабилност, миграцията, енергетиката и опазването на климата, както и борбата с глобалната несигурност, международната престъпност и тероризма.

Групата за размисъл няма правомощия по институционални въпроси, преразглеждане на настоящите политики или следващата финансова рамка на ЕС.

Групата вероятно ще се състои от 12 души, критериите не са много ясни. Председател е Фелипе Гонсалес Маркес, бивш дългогодишен министър-председател на Испания. Групата ще представи доклада си на заседанието на Европейския съвет през юни 2010 г.

Единна европейска миграционна политика
Единната европейска миграционна политика е посочена като основен приоритет в светлината на недостига на квалифицирана работна сила и изискванията на пазара на труда. Изрично е посочено предложението относно приемането на граждани на трети страни с цел висококвалифицирана заетост и относно единна процедура за кандидатстване и общи права за законно пребиваващи работници от трети страни.

Предвижда се общата европейска система за предоставяне на убежище да се реализира до 2010 г.

Енергетика и изменение на климата
Европейският съвет отбелязва постигнатия напредък в обсъжданията по третия пакет за газ и електричество за вътрешния пазар, които трябва да продължат бързо с оглед на своевременното постигане на споразумение през 2008 г.

Съветът очаква втория комплект от законодателни предложения на Комисията, свързани с възобновяемата енергия и изменението на климата, който трябва да е готов до януари 2008 г., и изтъква важността на своевременното постигане на съгласие по тези проблеми.

Общ каталог на сортовете от земеделски растителни видове

В Официален вестник е публикуван Общ каталог на сортовете от земеделски растителни видове. Този каталог съдържа всички сортове, чиито семена съгласно член 16 от Директива 2002/53/ЕО не са предмет в ЕИП на пазарни ограничения, свързани със сорта. Известни ограничения могат да бъдат налагани само по отношение на генно модифицирани сортове.

Договорът от Лисабон е обнародван

Текстът на Договора от Лисабон с всички протоколи и Заключителния акт са обнародвани в Официален вестник.

Непротивопоставимост на регламент, който не е публикуван на съответния език

Съдът на ЕО се е произнесъл относно непротивопоставимостта на регламент, непубликуван на езика на дадена държава-членка, спрямо субекти на частното право в нея. Делото е C-161/06 Skoma-Lux по преюдициално запитване по повод на наложена на Skoma-Lux глоба за митнически нарушения, извършени от дружеството през периода от м. март до м. май 2004 г., поради това че регионалната митническа дирекция не можела да му противопостави общностна правна уредба, която все още не била публикувана на чешки език в Официален вестник на Европейския съюз.

Съдът на ЕО счита, че противопоставимостта на приетите от институциите актове преди присъединяването спрямо физически и юридически лица от тези държави е подчинена на общите условия за прилагане на общностното право в държавите-членки, както са предвидени с първоначалните договори, а за новите държави-членки – със самия акт за присъединяване.

Ето защо Съдът се произнася, че „член 58 от Акта относно условията за присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз не допуска задълженията, предвидени в общностна правна уредба, която не е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз на езика на дадена нова държава-членка, а той е един от официалните езици на Европейския съюз, да могат да се налагат на субекти на частното право в нея, макар лицата да са можели да се запознаят с тази правна уредба по друг начин.“

Съдът прави разграничение между въпроса за противопоставимостта (приложимостта) на акта и въпроса за неговата действителност.

Решението е много важно за България, доколкото голям брой регламенти не са преведени и публикувани все още на български език в Официален вестник (вж. и чл. 58 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори).