Daily Archives: 19 декември 2007

Комисията забранява многостранни такси за обмен на MasterCard

Европейската комисия реши, че многостранните такси за обмен на MasterCard за трансгранични картови трансакции за плащане с дебитни и с потребителски кредитни карти на MasterCard и Maestro в Европейското икономическо пространство (ЕИП) нарушават правилата за ограничителни търговски практики от Договора за ЕО (член 81).

Според Европейската комисия многостранните такси за обмен на MasterCard, събирани при всяко плащане в обекти за търговия на дребно в момента на обработване на плащането, повишават изкуствено разходите за приемане на карти от страна на търговците на дребно, без това да води до по-голяма доказана ефективност.

Около 45 % от всички разплащателни карти в ЕИП носят логото на MasterCard или на Maestro и картите на MasterCard се приемат в около 85 % от търговците в ЕИП, които приемат дебитни карти.

MasterCard разполага с шест месеца, за да изпълни заповедта на Комисията да оттегли таксите. Това е второто поредно решение след случая с Visa през 2002 г.

Решението на Европейската комисия ще има дългосрочни последици върху пазара на кредини и дебитни карти в Европа. Разследването е продължило над четири години.

Споразумения за реадмисия и улесняване на издаването на визи с Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, Черна гора и Молдова

В Oфициален вестник са публикувани споразумения за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица и за улесняване на издаването на визи между Европейската общност и съответно Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, Черна гора и Молдова.

Улесняването на режима за издаване на визи е за планиран престой за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни. Споразуменията изключват от приложението си Кралство Дания, Република Ирландия и Обединеното кралство.

За определени категории граждани (ученици, студенти, докторанти, бизнесмени и др.) на съответните държави се предвижда виза да се издава въз основа на писмено искане от домакина от приемащата държава.

Писменото искане трябва да има следните реквизити:

а) за поканеното лице: име и фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, номер на документа за самоличност, период и цел на пътуването, брой на влизанията и където е уместно, имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното лице;
б) за лицето, което отправя поканата – име, фамилия и адрес;
или
в) за юридическото лице, дружеството или организацията, които отправят поканата – пълно наименование и адрес; и – ако искането е издадено от организация – името и длъжността на лицето, което подписва искането;
– ако лицето, което отправя поканата, е юридическо лице или дружество, офис или филиал на такова юридическо лице или дружество със седалище на територията на държава-членка, регистрационният номер съгласно националното законодателство на съответната държава-членка.