Daily Archives: 21 декември 2007

Шенген обхваща вече нови 9 държави

От 21 декември 2007 г. Естония, Чехия, Литва, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Словакия и Словения ще станат част от шенгенското пространство. Контролът по вътрешните сухопътни и морски граници между тези държави и настоящите 15 държави-членки ще бъде премахнат.

По думите на Европейската комисия Кипър, Румъния и България „трябва все още да преминат през процеса на оценяване, за да могат да се присъединят към шенгенското пространство. Точният момент не може да бъде определен на този етап.“

Повече за шенгенското пространство тук.

Конвенция за компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела с Дания, Исландия, Норвегия, Швейцария

Конвенцията е сключена на основание член 61, буква в) във връзка с член 300, параграф 2 ДЕО между Европейската общност и Дания, Исландия, Норвегия, и Швейцария.

Конвенцията се прилага по отношение на граждански и търговски дела независимо от естеството на съда или правораздавателния орган. Тя не обхваща данъчни, митнически или административни дела.

Конвенцията влиза в сила на първия ден от шестия месец след датата, на която Европейската общност и членка на Европейската асоциация за свободна търговия депозират техните инструменти за ратифициране.

След влизането ѝ в сила конвенцията ще бъде открита за присъединяване към други държави при определени условия.

Одобрена е Програмата за развитие на селските райони

Комитета за развитие на селските райони (процедура по комитология) е одобрил Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007-2013 г.

Дефинираните в Стратегическия план три основни цели, отразяващи националната политика за развитие на селските райони през периода 2007 – 2013 год., ще се прилагат чрез 22-те мерки на Програмата по четири приоритетни оси:
ос 1 „Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори“
ос 2 „Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)“
ос 3 „Подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика“
ос 4 „ЛИДЕР“.
Предвидените средства за усвояване за периода 2007-2013 г. са в размер на 3 млрд. и 242 млн. евро, от които 2 млрд. и 609 млн. евро ( 80%) от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 633 млн. евро (20%) са средствата от държавния бюджет.

Програмата ще се прилага на територия на цялата страна, но географският обхват на мерките е различен в зависимост, както от стратегическите приоритети и целите, които следва да се постигнат в края на програмния период, така и от разграничението с Оперативните програми по Структурните фондове, с оглед избягване на двойно финансиране.

За всяка от мерките от Програмата се изготвят подробни наредби, които ще бъдат публикувани в Държавен вестник. В помощ на потенциалните кандидати ще бъдат изготвени ръководства за кандидатстване по мерките.