Daily Archives: 27 декември 2007

Предложение за обща Директива за промишлените емисии

Европейската комисия предлага обща Директива за промишлените емисии (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). Директивата включва предметното поле на действащата в момента Директива 96/61/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и още 6 директиви, и консолидира правната уредба на замърсяването на околната среда от промишлени предприятия.

Променена е уредбата относно използването на най-добрите налични техники и стандарти за качество на околната среда. Предвидено е задължение за мониторинг на почвите и подземните води в и около промишлените инсталации, както и задължение за периодични доклади за изпълнението на условията на разрешението от оператора на съответната инсталация. Държавите-членки следва да изградят система за проверки на околната среда, които да отговарят на определени минимални стандарти.

Предложението следва да бъде прието по реда на процедурата, посочена в чл. 251 ДЕО (съвместно вземане на решения от Съвета на ЕС и Европейския парламент). В същото време Съветът на ЕС не можа да постигне съгласие по проекта за Директива за опазване на почвите, за който вече писах. Три държави – Франция, Великобритания и Германия, подкрепени от Австрия и Нидерландия, успяха да блокират приемането с квалифицирано мнозинство на проекта. „За“ приемането на проекта бяха 22 държави, включително България.