Daily Archives: 28 декември 2007

Предложение за Евро VІ

Европейската комисия предлага Регламент относно типовото одобрение на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ), който да замести стандарта Евро V.

Предвижда се пределните стойности на емисиите прахови частици (PM) да бъдат намалени с 66%, а от азотни окиси (NOx) – с 80%. Очаква се Регламентът да се прилага от 2013 г.