Monthly Archives: декември 2007

Общ каталог на сортовете от земеделски растителни видове

В Официален вестник е публикуван Общ каталог на сортовете от земеделски растителни видове. Този каталог съдържа всички сортове, чиито семена съгласно член 16 от Директива 2002/53/ЕО не са предмет в ЕИП на пазарни ограничения, свързани със сорта. Известни ограничения могат да бъдат налагани само по отношение на генно модифицирани сортове.

Договорът от Лисабон е обнародван

Текстът на Договора от Лисабон с всички протоколи и Заключителния акт са обнародвани в Официален вестник.

Непротивопоставимост на регламент, който не е публикуван на съответния език

Съдът на ЕО се е произнесъл относно непротивопоставимостта на регламент, непубликуван на езика на дадена държава-членка, спрямо субекти на частното право в нея. Делото е C-161/06 Skoma-Lux по преюдициално запитване по повод на наложена на Skoma-Lux глоба за митнически нарушения, извършени от дружеството през периода от м. март до м. май 2004 г., поради това че регионалната митническа дирекция не можела да му противопостави общностна правна уредба, която все още не била публикувана на чешки език в Официален вестник на Европейския съюз.

Съдът на ЕО счита, че противопоставимостта на приетите от институциите актове преди присъединяването спрямо физически и юридически лица от тези държави е подчинена на общите условия за прилагане на общностното право в държавите-членки, както са предвидени с първоначалните договори, а за новите държави-членки – със самия акт за присъединяване.

Ето защо Съдът се произнася, че „член 58 от Акта относно условията за присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз не допуска задълженията, предвидени в общностна правна уредба, която не е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз на езика на дадена нова държава-членка, а той е един от официалните езици на Европейския съюз, да могат да се налагат на субекти на частното право в нея, макар лицата да са можели да се запознаят с тази правна уредба по друг начин.“

Съдът прави разграничение между въпроса за противопоставимостта (приложимостта) на акта и въпроса за неговата действителност.

Решението е много важно за България, доколкото голям брой регламенти не са преведени и публикувани все още на български език в Официален вестник (вж. и чл. 58 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори).

Церемония по подписването на Договора от Лисабон

След като беше провъзгласена Хартата за основните права, Договорът от Лисабон ще бъде подписан на 13 декември в Манастира на йеронимите – сграда от 16 век в центъра на столицата на Португалия. Тук можете да гледате на живо подписването.

Текстът е достъпен тук, кратък анализ тук.

Остава да видим как ще протече ратификацията на Договора от Лисабон. Повече за процедурите за ратификация – от Университета на Сарагоса тук.

Насоки за вертикални и конгломератни концентрации

ЕК публикува нови Насоки за оценка на нехоризонтални сливания (т.е. вертикални концентрации и конгломератни концентрации).

Вертикалните концентрации са концентрациите между предприятия, действащи на различни стадии на производството и реализацията на продуктите. Конгломератните концентрации са концентрации между предприятия, между които не съществуват действителни или потенциални конкурентни отношения като конкуренти или като доставчици и клиенти.

Насоките се приемат на основание чл. 2 от Регламент (EO) № 139/2004 относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО).

План за действие за трудовата мобилност

Европейската комисия е представила своя План за действие за трудовата мобилност за периода 2007-2010 г. В плана се посочва, че трудовата мобилност продължава да е твърде ниска в държавите-членки.

Планът определя четири основни области на действие:

• Подобряване на съществуващото законодателство и административни практики за координиране на социалното осигуряване и преносимост на допълнителното пенсионно осигуряване;
• Осигуряване на политическа подкрепа от властите на всички равнища, например за подкрепа на Европейската квалификационна рамка;
• Укрепване на EURES (Европейски служби по заетостта) като „едно гише“ за трудовата мобилност в Европа, чрез подобряване на услугите за целеви групи като трайно безработните, младежите, по-възрастните работници, жените, изследователите, самонаетите, сезонните работници;
• Увеличаване на информираността за възможностите и предимствата на трудоватат заетост сред широката публика, чрез организация на европейски трудови панаири и подкрепа за пилотни проекти.

Нов регламент за връчване на документи по граждански и търговски дела

В Официален вестник е обнародван Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела. Регламентът отменя Регламент (ЕО) № 1348/2000.

Всяка държава-членка определя предаващи, получаващи органи и централен орган. Документите следва да се връчат от получаващия орган в максимален срок един месец от датата на получаването. Към Регламента са приложени образци на молба за връчване на документи, уведомления и др.

Регламентът се прилага от 13 ноември 2008 г.

Одобрен е регламентът за приложимото право към договорни задължения

Съветът на ЕС е одобрил текста на Регламент относно приложимото право към договорни задължения (известен още като Рим І, текста на проекта тук).

Предстои обнародването в Официален вестник. Рим І ще се прилага за гражданскоправни и търговскоправни договорни задължения, във всеки случай на стълкновение на закони. Регламентът няма да се прилага за семейноправни задължения, задължения, породени от менителници, чекове, записи на заповед и други прехвърляеми инструменти, арбитражни споразумения и споразумения за избор на съд, дружествено право, представителна власт, преддоговорни отношения.

Регламентът не засяга прилагането на международни конвенции, по които една или повече държави-членки са страни към датата на приемането му. Рим І обаче има предимство пред конвенции, сключени изключително между две или повече държави-членки.

Рим І ще се прилага за договори, сключени след началната дата на прилагането му – осемнадесет месеца след публикуването му в Официален вестник.

Основният принцип на регламента е свободата на избор на приложимото право. В случай, че не е избрано приложимо право от страните, са предвидени диспозитивни норми. Особени правила за определяне на приложимото право са предвидени за потребителските договори и застрахователните договори. За трудовите договори е предвидена специална разпоредба, според която изборът на приложимо право спрямо трудови правоотношения не може да води до лишаване на работника или служителя от защитата, която му осигуряват разпоредбите, от които не се допуска отклонение чрез договор съгласно правото, което при липса на избор би било приложимо.

Рим І ще доведе до съществено изменение на уредбата на международното частно право в Европейския съюз. Това е така на първо място, защото регламентът като източник на вторичното право на ЕО/ЕС има различна правна същност в сравнение с досегашната международна конвенция (вж. чл. 249 ДЕО). Второ, посочването на приложимото право спрямо потребителските договори като правото на държавата, където е обичайното пребиваване на потребителя, може да доведе до допълнителни разходи за малките и средни предприятия (подобна теза тук).

Рим І е вторият основен регламент от уредбата на международното частно право в ЕС след регламента Рим II (за него повече тук).

ЕК одобри държавната помощ за Northern Rock

Европейската комисия е одобрила държавната помощ за Northern Rock. Според Комисията предоставянето на спешно съдействие за осигуряване на ликвидност от Bank of England на Northern Rock на 14.09. 2007 г., със съответните обезпечения и задължение за лихва, не представлява държавна помощ.

От друга страна гаранцията за депозитите, предоставена от Министерството на финансите на Великобритания, съставлява държавна помощ. ЕК счита, че са спазени условията за предоставяне на подобна държавна помощ:

• Бенефициентът да има финансови затруднения и да не е получавал подобна помощ през последните 10 години;
• Помощта да се ограничи до съдействие за подобряване на ликвидността и да е ограничена до необходимия минимум, за да може да продължи дейността на дружеството;
• Помощта да е под формата на заем или гаранция;
• Помощта да е ограничена за срок не повече от 6 месеца;
• В случай, че в рамките на 6-месечния срок държавата-членка предложи план за преструктуриране или ликвидация, то спешната помощ може да продължи до произнасянето на Европейската комисия по плана.

Ключова промяна на режима на облагане с ДДС

Съветът на ЕС е постигнал политическо споразумение за промяна на принципа на облагане на вътреобщностни доставки  на услуги с данък добавена стойност (ДДС) между търговци. В тези случаи доставката ще се облага по мястото на установяване на получателя на доставката.

Остава принципът за облагане по мястото на установяване на доставчика, когато получателят е потребител. Предвиждат се и специални изключения от това правило за услуги, наем на транспортни средства, култура, спорт, образователни услуги, телекомуникации, електронни услуги и др.

Предвижда се мерките да влязат в сила от 1 януари 2010 г.