Daily Archives: 5 януари 2008

Две съдебни производства с българско участие

В последните дни на 2007 г. бяха инициирани две съдебни производства, които поставят началото на участието на българските институции в правораздавателния процес на Общността. Двете производства са от различен вид и с различни правни последици, както следва:

1. Иск за отмяна на акт на Европейската комисия

Искът е на основание чл. 230 и чл. 231, вр. чл. 225 ДЕО. Иска се отмяна на решенията на ЕК от 26 октомври 2007 г. за намаляване на квотите емисии за Република България, разпределени в националните планове за разпределение за 2007 и 2008-2012 година. В съобщението на МС се посочват като основания за отмяна матриално нарушение на закона (и по-специално Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността), както и злоупотреба с правомощия.

Искът е подсъден на Първоинстанционния съд (вж. и чл. 51 на Статута на СЕО). Съдът може да отмени изцяло или отчасти атакуваните актове на Комисията или да ги остави в сила. Подобни искове са заведени от други държави, за което вече съм писал.

От текста на съобщението не става ясно дали Република България е поискала бърза процедура по реда на чл. 76а от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, както са постъпили други държави по същия въпрос. Ще публикувам всички новини, свързани с това производство, защото то е първи случай на приложение на чл. 230 ДЕО от Република България.

2. Искане за преюдициално (предварително) тълкувателно заключение

За първи път български съд (Софийски градски съд) иска от Съда на ЕО да постанови преюдициално (предварително) тълкувателно заключение относно разпоредби на общностното право. Основанието е чл. 628 ГПК (Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г.) и сл., вр. 234 ДЕО, вр. чл. 23 от Статута на СЕО, вр. чл. 103 и сл. от Процедурния правилник на СЕО. Съдът на ЕО е единственият орган, компетентен да тълкува по задължителен начин правото на ЕО/ЕС.

СГС иска тълкуване на разпоредби на Директива 96/9/ЕО за правна закрила на базите данни във връзка с правен спор между две дружества – издатели на правноинформационни системи. В този случай производството пред националния съд се спира до произнасяне на Съда на Европейските общности. Ще публикувам повече информация по хода на производството, когато стане известна.