Daily Archives: 10 януари 2008

ЕК ще предложи по-строг режим за търговията с емисии

Европейската комисия възнамерява да предложи по-строг режим за Европейската схема за търговия с емисии за периода след 2013 г., показват проекти на документи, публикувани от EurActiv. Очаква се Комисията да направи официално своите предложения на 23 януари т.г.

По-важните промени са следните:
• конкретните прагове на емисиите ще се базират на данните за 2005 г.;
• ще се отчете равнището на БВП на глава от населението;
• въвежда се „коридор“ от +/- 20% за емисиите спрямо 2005 г.;
• включват се нови сектори – авиация, производство на нефтохимикали, амоняк, някои киселини, както и производството на алуминий;
• увеличаване на дела на квотите емисии, които се предлагат на търг;
• като възможност се предлага прилагането на еквивалентни мерки за внос на стоки и услуги на територията на ЕС, които попадат в обхвата на Директива 2003/87/ЕО.

Отпускане на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Германия и Финландия са поискали средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка с два случая, засягащи съкращения в отрасъла, свързан с мобилни телефони: „BenQ“ в Германия и „Perlos Oyj“ във Финландия.

Европейският парламент и Съвета на ЕС в изпълнение на процедурата, уредена в Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, с Решение отпускат 14,8 млн. евро.

ЕФПГ предоставя специфична, еднократна помощ, която да улесни повторното професионално интегриране на работниците в области, отраслови територии или региони на пазара на труда, понесли удара от голям икономически срив. Един от основните критерии е над 1000 съкращения за срок до 9 месеца или когато „съкращенията влияят сериозно на заетостта и местната икономика“.