Daily Archives: 14 януари 2008

Прогноза за пазара на млечния сектор до 2014 г.

Прогноза за развитието на пазара на мляко и млечни продукти до 2014 г. тук – във връзка с предложението квотите за мляко да бъдат увеличени с 2 % от 1 април 2008 г.

Правила за продажба на медийни права на FA Premier League

Правилата на ДЕО относно конкуренцията се отнасят и до Premier League. През 2006 г. ЕК приема решение относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО. Предмет на процедурата са договореностите за хоризонтални съвместни продажби, въведени от футболните клубове от Premier League за използването на медийните права в Обединеното кралство за мачовете на футболната Premier League. ЕК установява, че определени аспекти на тези договорености за хоризонтални съвместни продажби повдигат проблеми относно съвместимостта им с член 81, параграф 1 от ДЕО.

След оценката на Комисията FA Premier League поема ангажименти, които въвеждат по-голяма конкуренция при пускането на пазара на правата за Premier League, предоставят прозрачна и недискриминационна процедура за продажби, гарантират, че няма да е възможно един купувач да закупи всички телевизионни права за предавания на живо, подобряват достъпа до съдържането за операторите на телевизия, радио и нови медии, както и осигуряват достъпа до всички права на пазара. Ангажиментите са обвързващи за FAPL и се прилагат към пускането на пазара, продажбата и използването на правата на Premier League за шест сезона, считано от сезон 2007/2008 г.

Сега всички неконфиденциални условия на ангажиментите са публикувани тук от ЕК в изпълнение на Регламент (ЕО) 1/2003.

Нови общи технически изисквания за търговския въздушен транспорт

В Официален вестник – ново Приложение III към Регламент (ЕИО) 3922/91 относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване. В приложението са включени Общи технически изисквания и административни процедури, приложими за търговския въздушен транспорт с въздухоплавателни средства.

Определяне на дати за влизане в сила на две конвенции по отношение на България и Румъния

С Решения на Съвета на ЕС се определят датите на влизане в сила на две конвенции – Конвенцията за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации и Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности. Тези решения се основават на член 3, параграф 4 от Акта за присъединяване от 2005 г.

И в двата случая принципът е, че конвенциите и протоколите към тях влизат в сила по отношение на България и Румъния на първия ден от първия месец след датата на приемане на решенията, освен ако те вече не са влезли в сила за България и Румъния преди тази дата.

Автентичните текстове на български и румънски език ще се публикуват в Официален вестник „на по-късна дата“.