Daily Archives: 15 януари 2008

ЕК предлага централизирано одобряване на нови храни

Предложение на ЕК за създаване на единна, централизирана процедура за одобряване на нови храни и нови хранителни съставки, с което се отменя досегашния Регламент (ЕО) № 258/97. Предложението предвижда нови храни или хранителни съставки да се одобряват от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните след научна оценка от Европейският орган за безопасност на храните .

За нови се считат храни и хранителни съставки, които не са използвани за човешка консумация в значителна степен в ЕО преди 15 май 1997 г.

Ново разследване срещу Microsoft

Европейската комисия започва две отделни процедури за разследване срещу Microsoft по чл. 82 ДЕО на основание чл. 11(6) от Регламент 1/2003 и чл. 2(1) от Регламент 773/2004.

Първата процедура е относно отказа на Microsoft да предостави информация за съвместимостта на редица свои продукти от пакета Office, софтуер за сървъри и .NET Framework. Жалбата е на European Committee for Interoperable Systems (ECIS). Припомням, че Първоинстанционния съд в решението си от 17 септември вече определи принципите за разкриване на информация за съвместимост, които следва да прилага Microsoft.

Втората процедура е относно включването на интернет браузъра Internet Explorer към операционната система Windows. Жалбата е на компанията, която предлага интернет браузъра Opera, но ЕК обявява, че ще разследва включването и на други продукти към операционната система Windows.

Приложението на чл. 11(6) от Регламент 1/2003 освобождава компетентните органи в държавите-членки от правомощията им да прилагат разпоредбите на чл. 81 и 82 ДЕО по отношение на твърдяното нарушение. Нещо повече, според чл. 16 от същия регламент националните съдилища са длъжни да избягват да постановяват решения, които биха могли да противоречат на предвидените от Комисията решения по същия случай. .