Daily Archives: 16 януари 2008

Увеличаване на размера на санкция поради обжалване

По съединени дела T 101/05 и T 111/05 Първоинстанционният съд на ЕО е приложил принципа „reformatio in melius“ в изпълнение на чл. 31 от Регламент 1/2003/ЕО за прилагане на правилата за закрила на конкуренцията, установени в чл. 81 и 82 ДЕО.

BASF AG обжалва Решение 2005/566/ЕО, в което Комисията констатира, че няколко предприятия са нарушили член 81, параграф 1 ЕО и член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) с участието си в група от споразумения и съгласувани практики относно определянето на цени, подялбата на пазари и съгласувани действия срещу конкуренти в сектора на холин хлорида в ЕИП.

Едно от исканията е да се преизчисли размера на санкцията, определена от Европейската комисия, като съществено намали нейния размер. ПИС прави точно обратното.

Според съда „компетентността за неограничена юрисдикция, предоставена с член 31 от Регламент № 1/2003 на общностния съд, го оправомощава, извън обикновения контрол за законосъобразност на санкцията, да замества преценката на Комисията със своята собствена и вследствие на това да отменя, да намалява или да увеличава наложената глоба или периодично санкционно плащане, когато въпросът за размера на същите подлежи на неговата преценка“. Така ПИС постановява увеличение на санкцията с 54000 евро.

Казусът „Марица Изток” 2

Възникнаха много въпроси относно възможно спиране на работата на ТЕЦ „Марица Изток“ 2 поради неспазване на условията на комплексното разрешително. От гледна точка на общностното законодателство нещата изглеждат така:

Инсталациите на ТЕЦ „Марица Изток“ 2 попадат в обхвата на Директива 2001/80/ЕО за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации и Директива 2001/81/ЕО относно националните пределно допустими стойности за емисии на някои атмосферни замърсители. Конкретно за тези инсталации не са договорени преходни периоди в Приложение IV по чл. 23 от Акта за присъединяване.

Срокът за намаляване на емисиите по Директива 2001/80/ЕО е в общия случай 1 януари 2008 г. Към момента не са изградени сероочистващите инсталации на ТЕЦ „Марица Изток“ 2, каквито са предвидени в комплексното разрешително. Неспазването на срока води до две правни последици:
1. Отговорност на оператора на инсталацията за неизпълнение на задълженията за намаляване на емисиите от големи горивни инсталации (ГГИ), предвиждат се имуществени санкции за нарушителя, които според Директива 2001/80/ЕО трябва да бъдат „ефективни, съразмерни и възпиращи“;
2. В случай, че прецени, че Република България не е изпълнила задълженията си по транспониране на двете посочени директиви, Европейската комисия може да започне производство по реда на чл. 226 ДЕО. Такъв ще бъде случаят, ако инсталациите продължат да работят (без сероочистка) и без налагане на санкции по националното законодателство.

Според Министерство на околната среда и водите до момента няма съобщение на ЕК по отношение на ТЕЦ „Марица Изток“ 2. Но това не изключва упражняването на правомощията на министъра на околната среда и водите, свързани с приложението на двете директиви, както и на националното законодателство (виж и НАРЕДБА № 10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации).

Училищата могат да поръчват Европейския дневник

Комисарят по защита на потребителите Меглена Кунева представи пред Европейския парламент в Страсбург „Европейски дневник 2008″. Това основно помагало за ученици ще бъде отпечатано в повече от 2,7 милиона екземпляра и ще може да бъде поръчвано безплатно от училищата по реда на постъпване на заявките.

Дневникът е изготвен от Комисията в партньорство с фондация „Generation Europe“, национални органи и други заинтересовани страни. Той засяга въпроси за Европейския съюз, но също и социални въпроси и такива, касаещи потребителите, като задлъжняването, храните, измамите, електронната търговия, кредитирането, устойчивото потребление, изменението на климата, околната среда, както и опасностите при сърфиране в интернет.

Съдържанието на Дневника за 2007-2008 както и Наръчника за Учители могат да се свалят и онлайн.