Daily Archives: 17 януари 2008

Правила относно вътрешно преразглеждане на административни актове по околната среда

Европейската комисия в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността е приела Решение във връзка със заявленията за вътрешно преразглеждане на административни актове. В Решението се съдържат указания и правила за подаването на заявлението за вътрешно преразглеждане на административен акт или административно бездействие в областта на околната среда.

По силата на Регламента неправителствени организации, които отговарят на определени условия, имат право да заявят искане за вътрешно преразглеждане към институциите и органите на Общността, които са приели административен акт съгласно екологичното законодателство или, в случай на твърдяно административно бездействие, е трябвало да приемат такъв акт.

Срокът за подаването на искането е шест седмици след приемане, нотифициране или публикуване на административния акт, което от трите е последно, или, в случай на твърдяно бездействие, шест седмици след датата, на която административния акт е изискан.

Институцията или органът на Общността са длъжни да посочат своите аргументи в писмена форма не по-късно от 12 седмици след получаване на искането.

Приета е Директива за потребителския кредит

Европейският парламент прие на второ четене новата Директива относно договорите за потребителски кредит и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО. Целта на новата директива е да хармонизира договорите за потребителски кредит в общността. Основните правила:

1. Обхват – потребителски кредити на стойност от 200 до 75 000 евро, с изключение на: кредити за придобиването на недвижими имоти, кредити, обезпечени с ипотека, договори за овърдрафт и при които кредитът трябва да бъде погасен в срок от един месец, дебитни карти за разсрочено плащане.

2. Стандартна информация в рекламите – Всяка реклама, която се отнася до договори за кредит, в която се посочва лихвен процент или други данни във връзка със стойността на кредита за потребителя следва да съдържа: лихвата, фиксирана или променлива заедно с подробна информация за всички разходи, включени в общата стойност на кредита за потребителя; общият размер на кредита; годишният процент на разходите; ако е приложимо, срокът на договора за кредит; когато кредитът се отпуска под формата на разсрочено плащане за конкретна стока или услуга, цената и размерът на евентуалното авансово плащане; и ако е приложимо, общата сума, дължима от потребителя, и размера на вноските.

3. Оценка на кредитоспособността на потребителя – Кредиторът ще трябва да оценява кредитоспособността на потребителя въз основа на достатъчно информация от потребителя и на справка в съответната база данни.

4. Ранно погасяване на кредитите – Потребителите ще могат по всяко време да погасят изцяло или частично своите задължения по договора за кредит, като в същото време кредиторът ще има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуални разходи, свързани пряко с предсрочното погасяване на кредита. Това обезщетение не може да надхвърля 1 % от сумата на предсрочно погасения кредит, ако периодът между предсрочното погасяване и договореното прекратяване на договора за кредит надхвърля една година. Ако периодът не надхвърля една година, обезщетението не може да надхвърли 0,5 % от сумата на предсрочно погасения кредит.

5. Право на отказ – потребителят ще разполага със срок от четиринадесет календарни дни, в който да се откаже от договора за кредит, без да посочва основания за това.

6. Влизане в сила на новото законодателство – Директивата ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. Държавите-членки ще имат на разположение две години за транспониране на директивата след влизането й в сила. На всеки пет години Комисията ще прави преглед на праговете, установени в директивата и приложенията към нея, и процента, използван за изчисляване на максималното обезщетение в случай на предсрочно погасяване.