Daily Archives: 23 януари 2008

Комисията представя пакет предложения за възобновяемите енергийни източници и намаляване на емисиите от парникови газове

Пакетът предложения на Европейската комисия поставя следните цели:

 • подобряване на енергийната ефективност с 20%;
 • намаляване на парниковите газове с 20%;
 • 20% дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в общото енергийно потребление до 2020 г.;
 • съдържание на 10% биогорива като компонент в горивата до 2020 г.

Три сектора са посочени по отношение на въвеждането на ВЕИ – енергетика, отопление и охлаждане, и транспорт. За България целта е 16% дял на ВЕИ до 2020 г.

По отношение на намаляването на парникови газове се прави разграничение между секторите, попадащи в обхвата на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), където целта е намаляване на емисиите с около 21%, и други сектори, където се цели намаляване на емисиите с около 10%.

За секторите извън ЕСТЕ се прави разграничение между държавите въз основа на БВП. Държави с БВП под средното за ЕС (като България) ще имат право на повече емисии, отколкото през 2005 г. Конкретно за България се предвижда възможност за увеличаване на емисиите в тези сектори с до 20% спрямо базовата 2005 г.

Комисията предлага реформи на ЕСТЕ, за които вече писах. По-важното е:

 • общоевропейски план за разпределение за периода (2013-2020);
 • по-голям дял на продажба на търг на квоти емисии;
 • хармонизирани правила за разпредление на емисиите;
 • включване в схемата на производителите на алуминий, амоняк, както и емитентите на азотен оксид и префлуоровъглероди;
 • възможност за изключване на малки инсталации (под 10 000 т. CO2 еквивалент) от ЕСТЕ;
 • възможност за използване на кредити от JI и CDM от всички видове проекти, одобрени от държавите-членки за периода 2008-2012;
 • възможност за използване на квоти емисии от инсталации извън ЕСТЕ в държавите-членки по специален ред, определен от ЕК.

Към пакета предложения е включен текст на Директива относно складирането на въглероден двуокис. Целта е да се насърчи изследването на технологии за геологическо складиране на CO2, като се предвижда то да бъде въвеждано масово ако цената на технологията бъде намалена. В тази връзка ЕК ще разглежда благоприятно осигуряването на държавна помощ за подобни проекти.

Заедно с пакета предложения са включени нови насоки за държавната помощ относно защитата на околната среда.