Daily Archives: 30 януари 2008

Съвместна декларация относно хуманитарната помощ

Декларацията е на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Европейската Комисия. Определени са общите цели и принципи на хуманитарната помощ. Декларацията препраща и към насоките на ОИСР-КПР за оценка на хуманитарната помощ при сложни спешни ситуации.

Обръща се специално внимание на използването на ресурсите на гражданската защита и на военните сили за реагиране при хуманитарни ситуации

Предложение на EK за преразглеждане на правилата за етикетиране на храните

Според проекта на Регламент върху предната страна на опаковката на всички предварително опаковани храни трябва да бъде обозначена основната хранителна информация. Определят се и общите изисквания относно начина, по който задължителната информация да бъде отбелязвана върху етикетите на храните, въпреки че държавите-членки имат достатъчна свобода на действие да насърчават допълнителни схеми на национално равнище, при условие, че те не противоречат на европейските правила.

Проекторегламентът разширява обхвата на настоящите изисквания за етикетирането на алергените до храна, която не е предварително опакована, включително и до храна, предлагана в ресторанти и други заведения за обществено хранене.

Как да четем етикетите – тук.