Monthly Archives: февруари 2008

Организационна структура за Европейската мрежа за развитие на селските райони

С Решение на Европейската комисия се създава Координационен комитет на Европейската мрежа за развитие на селските райони. Комитетът има консултативни функции и подпомага работата на ЕК за събиране, анализ и разпространяване на информация за мерките на Общността за развитие на селските райони.

Създава се и Експертен комитет за оценка на програмите за развитие на селските райони, който следи работата на експертната мрежа за оценка на политиките за развитието на селските райони.

Предложения за подобряване на финансовата регулация

Европейската комисия предлага мерки по отношение на т.нар. държавни инвестиционни фондове, както и общи мерки за подобряване на финансовата стабилност.

По отношение на държавните инвестиционни фондове ЕК предлага:

 • ангажимент за поддържане на открита инвестиционна рамка в ЕС и извън него, включително в трети държави, в които действат ДИФ;
 • подкрепа за многостранни действия в рамките на международни организации като МВФ и ОИСР;
 • използване на съществуващи инструменти на равнище на ЕС и на държавите-членки;
 • спазване на задълженията по Договора за ЕО и на международните ангажименти, например в рамките на СТО;
 • минимални стандарти за пропорционалност и прозрачност.

Комисията иска също така Европейският съвет да подкрепи серия от насоки за действие по отношение финансовата стабилност:

 • подобряване качеството на информацията, предоставена от агенциите за кредитен рейтинг, като се предприемат регулаторни мерки, ако агенциите не го направят доброволно;
 • актуализиране на счетоводните правила и за оценяване, така че, да бъде предоставена пълна информация за излагането на банките и другите финансови институции на задбалансови елементи;
 • насърчаване на бързото и пълно разкриване на загуби от страна на финансовите институции;
 • подобряване на системи за ранно предупреждение относно финансовата стабилност;
 • засилване на ефективността на мрежите в ЕС от служби за финансов надзор и осигуряване на засилен и ефективен контрол върху трансграничните групи;
 • работа върху обща рамка за оценяване на последиците върху системите от потенциална криза.

Безпрецедентна глоба за Microsoft

Европейската комисия налага глоба в размер на 899 млн. евро (1,3 млрд. долара) на американската компания Microsoft поради неизпълнение на решението на Комисията от март 2004 г. Според ЕК нарушението се състои в определяне на необосновани цени за определен вид документация за сървъри.

Решението на Комисията от 2004 г. беше обжалвано от Microsoft, но беше потвърдено от Първоинстанционния съд през септември 2007 г. Комисарят Круз посочва, че Microsoft е първата компания, която не е изпълнила диспозитива на решение за установяване на нарушение на конкуренцията в над 50-годишната история на Европейските общности.

Според ЕК за този период Microsoft се е възползвал неправомерно от незаконосъобразния си отказ да разкрие на разумна цена техническа информация, която да позволи създаването на конкурентни продукти, работещи с операционната система Windows.

Глобата е за периода юни 2006 – октомври 2007 г. ЕК вече глоби Microsoft с 280 млн. евро за периода преди това.

Напомням, че Microsoft е обект на ново разследване на Комисията.

Трета Директива за либерализация на пощенските услуги

Директива 2008/6/ЕО внася изменения в Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността. Предвижда се цялостно премахване на законово установения монопол върху пощенските услуги в държавите-членки до 31 декември 2010 г.

Доклад за трансграничните плащания в евро

Доклад на ЕК предлага промени на уредбата на трансграничните плащания в евро.

Докладът следните предлага промени в Регламент 2560/2001:

 • Подобряване на защитата на потребителите;
 • Включване на директните дебитни плащания в правната уредба;
 • Премахване на някои от задълженията на банките за предоставяне на статистически данни;
 • Намаляване на разходите за обработка на трансгранични банкови трансфери.

Очаква се ЕК да направи предложения по доклада през есента на 2008 г.

Промени в Партньорството за присъединяване с Турция

С Решение на Съвета на ЕС се ревизира и актуализира Партньорството за присъединяване, с цел да се определят възобновени приоритети за по-нататъшна работа въз основа на заключенията на Доклада от 2007 г. за напредъка на Турция.

Сред основните приоритети на Партньорството правят впечатление акцентите върху права на човека и закрила на малцинствата, и отношенията с Република Кипър.

Най-иновативните регионални проекти в Европа през 2000 – 2006 г.

Европейската комисия обяви първите награди RegioStars за иновативни регионални проекти. Наградени са проекти, които насърчават устойчивото развитие и основаното на знание регионално икономическо развитие.

Победителите ще бъдат наградени с кристален трофей, украсен с лазерно гравирана звезда и възпоменателни грамоти. Спечелилите регионални проекти ще участват в демонстрации на най-добри практики с цел да мотивират други региони.

Доклад за социалната закрила и социалното включване

Докладът е част от т. нар. „отворен метод на координация“ в социалната политика и действа паралелно със стратегията за растеж и заетост.

Съвместният доклад относно социалната закрила и социалното включване ще бъде представен на лидерите на ЕС заедно със Съвместния доклад за заетостта и ще допринесе за заключенията от пролетното заседание на Европейския съвет.

Тази година основните приоритети на доклада са детската бедност, по-дългия трудов живот, частното пенсионно осигуряване, неравнопоставеността по отношение на здравеопазването и дългосрочните грижи.

Съобщение на ЕК за възможни способи за борба с ДДС измамите при доставка на стоки

Европейската комисия в Съобщение до Съвета предлага два алтернативни способа за превенция на измамите с ДДС при доставки на стоки в общността. И двата предвиждат значителни изменения на съществуващия режим.

Първият вариант предвижда въвеждането на обща ставка при вътреобщностни доставки на стоки от 15%. С нея се облага доставката в страната по произхода. След това, ако ставката в страната на получателя е по-висока, се начислява разликата между тази ставка и начисления вече 15% ДДС. Ако ДДС в страната на получателя е по-нисък от 15%, лицето, което осъществява вътреобщностно придобиване, получава право на данъчен кредит.

Вторият вариант предвижда т. нар. Reverse Charge System – при която данъчно задълженото лице, което следва да плаща данъка, е получателят на доставката, в случай, че е регистриран по ДДС.

Предложенията са обосновани от ЕК с констатацията, че отделните държави-членки са неспособни да се справят сами с ДДС измамите, които използват слабостите на вътрешния пазар. Комисията иска по-нататъшни политически насоки от Съвета във връзка с направените констатации и предложения.

Диалог за безвизов режим с Македония

ЕК заедно със словенското председателство на Съвета на ЕС започнаха диалог с Македония относно възможността за безвизов режим с Европейския съюз. Ще се използва детайлна пътна карта и показатели за изпълнение на необходимите изисквания за премахване на визите за престой до 3 месеца.

Македония вече е страна по споразумение за улесняване на издаването на визи.