Daily Archives: 1 февруари 2008

ЕК предприема действия за равно третиране в областта на заетостта

Европейската комисия изпраща 11 мотивирани становища до държави-членки във връзка с пълно прилагане на правилата на ЕС, забраняващи дискриминация в областта на заетостта и професиите, основана на религия, убеждения, възраст, увреждане и сексуална ориентация. Тези изисквания се уреждат от Директивата за равно третиране в областта на заетостта (2000/78/ЕО). Това е вторият етап по процедурата в чл. 226 ДЕО.

За България се казва, че „Комисията все още анализира законодателството, транспониращо директивата“.